ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه اقتصاد سیاسی  این انتقاد را برتئوری مطالعات قدرت وارد می سازد که صرفا مکانیزم ها و فرایند تصمیم گیری را تبیین و تحلیل می کنند,در حالی که ساختارهای سیاسی و اقتصادی حاکم برمکانیزم ها و فرایندهای مذکور ,امکان کمی را برای استقلال اقدام نهادهای تصمیم گیری و حکومت های شهری باقی می گذارند .  دیدگاه اقتصاد سیاسی به دو رویکرد اصلی تقسیم شده می باشد :تحلیل های نئومارکسیستی و تئوری نظم (regulation theory ).

از دیدگاه نئو مارکسیست ها ,سیاست های شهری با بهره گیری از مفاهیم دو گانه انباشت سرمایه و مبارزه طبذقاتی قابل تبیین می باشد و تأثیر دولت در اینمیان ,تامین پیش شرط ها و زمینه های لازم برای تحقق انباشت سرمایه از یک سو وحفظ نظم اجتماعی از سوی دیگر می باشد .در این رویکرد ,سیاست  های شهری برحسب محتوا تحلیل وتبیین می شوند ونه ویژگی های خاص محلی .

تئوری نظم با تعدیل در دیدگاه نئومارکسیستی در پی تبیین اقتصاد های در حال تغییر در بستر جهانی و تأثیر های جدید ی  می باشد که شهرها در این بستر جدید اعمال می کنند . رژیم های انباشت به روابط بین تولید ,مصرف و سرمایه گذاری مربوط می گردد ,تثبیت این روابط درگرو تعادل پایدار بین مولفه های سه گانه مذکور و نیز بین عرضه وتقاضای نیروی کار می باشد .این تثبیت نتیجه وجود و عملکرد یک رژیم نظم می باشد (شکویی 165-159   : 1382  ).

ت- جمع بندی و مقایسه

جمع بندی و مقایسه دیدگاه های نظری موجود در زمینه مبانی و مولفه های تبیین کننده نظام قدرت و حکومت شهری وکلان شهری در جدول شماره یک تنظیم و ارائه شده می باشد . آن چیز که از این جدول در مورد جایگاه رویکرد حکمروایی شهری قابا استنتاج می باشد ,عبارت می باشد از :

تئوری رژیم نزدیک ترین نظریه به رویکرد حکمروایی شهری می باشد و بنیان نظری لازم برای آن را فراهم می آورد .

کثرت گرایان نیز اگر چه برامکان اعمال قدرت همه گروه های اجتماعی –حداقل از طریق مقاومت منفی –برسیاست گذاری شهری تاکید دارند ,اما این اعمال قدرت رانه نه از سوی کنشگرانی فعال وهدفمند,بلکه عکس العمل های توده وار و فاقد خود اگاهی تلقی می کنند

-تئوری های اقتصاد سیاسی اصولا توجه وگرایش مثبت به محلی گرایی و نهادهای حکومت محلی ندارند و با اتکا به سطح تحلیل کلان , آنها را در خدمت ساختارهای حاکم می دانند با این حال ,آموزه های این تئوری ها را در سازماندهی حکومت های شهری و کلان شهری نمی توان ونباید صرف نظر کرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه