عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

7بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق 4و8 شهر مشهد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جهت مطالعه شاخص های حکمروایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفافیت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8با در نظر داشتن نرمال بودن داده ها از آزمون تی مستقل یا تی تک نمونه ای بهره گیری گردید که آغاز  در حالت اول حکمروایی به صورت کلی باتوجه به دیدگاه شهروندان مطالعه شده که یک بار کل شهروندان دو منطقه باهم در نظر گرقته شده وبار دوم به صورت شهروندان مناطق 4و8 در نظر گرفته شده می باشد .ودر حالت دوم حکمروایی از دیدگاه مسولین ومدیران مطالعه شده و در حالت سوم شاخص های مشارکت ،شفافیت و بینش راهبردی هر کدام به صورت جدا گانه ازدیدگاه مدیران وشهروندان مناطق 4و8 مطالعه شده می باشد .

4-7-1-مطالعه وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان

همان گونه که اظهار گردید از آنجایی که توزیع داده ها نرمال می باشد از آزمون تی مستقل بهره گیری شده وبرای مطالعه وضعیت حکمروایی خوب در این مناطق آغاز شهروندان باهم دیگر در نظر گرفته شده  می باشد .برای محاسبه میانگین هر کدام از گویه ها امتیاز 5 به پاسخ بسیار زیاد،4 به گزینه زیاد ، 3 به گزینه متوسط ، گزینه کم امتیاز 2 و در نهایت گزینه بسیار کم امتیاز 1 را دریافت نمودند .در اینجا میانگین زیر 3 را نامطلوب ،3تا 4 را نسبتا مطلوب و 4 به بالا را مطلوب در نظر می گیریم

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه