عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن نمودار و اطلاعات مندرج در جدول این شاخص شامل 4گویه برای مسولین شهری می باشد که دوگویه (شورای شهر وشهرداری برنامه های داراز مدت را به گونه پیوسته دنبال می کنند . طرح های انجام شده ضمن کمک برحل معضلات موجود معضلات چند سال آینده را نیز در نظر دارند) با54/2بالاترین میانگین ودوگویه (شورای شهر وشهرداری برنامه های خوبی برای آینده مشهد دارند . شهروندان و شورای شهر برنامه های میان مدت و دراز مدت مناسبی برای شهر دارند .) با 42/2پایین ترین میانگین می باشد.

با در نظر داشتن اطلاعات توصیفی به دست آمده از پرسشنامه شهروندان ومدیران مشخص گردید که شاخص مشارکت به عقیده شهروندان نسبت به شاخص شفافیت وبینش راهبردی در حد تقریبا مطلوبی قراردارد واین به خاطره احساس مسولیت وتمایل زیاد شهروندان برای مشارکت و کمک به تهیه واجرای برنامه ها می باشد نه به خاطره عملکرد مسولین ومدیران زیرا همانگونه که مشخص می باشد میانگین کل مدیران در متغیرمشارکت 72/2می باشد و میانگین کل برای شهروندان مناطق 4 و8 به ترتیب 3، 15/3 می باشد .

شاخص شفافیت وپاسخگویی در هر دو منطقه اوضاع مناسبی نداشته ووضعیت آن در حد نامطلوبی قرارداردو این نشان دهنده ضعف حکمروایی خوب شهری در مشهد می باشد که بایستی مورد توجه مدیران شهری و مسولین قرار گیرد همچنین نتایج حاصله نشان دادکه اندازه شاخص های مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی در دو منطقه به گونه یکسانی نیست که تاحدی دلیل این امر اختلاف سطح اجتماعی ساکنین هر منطقه با در نظر داشتن جایگاه جغرافیایی قرارگیری این مناطق در سطح شهر می باشد که این امر بایستی مورد توجه مدیران شهری واقع گردد ونگاه ورویکرد یکسان نسبت به مردم ساکن در همه مناطق داشته باشند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه