عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

4مشارکت درگروه مدیران

در این پژوهش این متغیر شامل 10گویه برای مسولین شهری می باشد. در پرسشنامه مدیران سوالات 1تا 10طیف امتیازات اختصاص یافته به پاسخها از گزینه خیلی کم (امیتاز 1)،کم ( امتیاز 2 )، متوسط( امتیاز3 )،زیاد (امتیاز 4 )و خیلی زیاد ( امتیاز 5 )در نوسان می باشد وپاسخ ها به صورت درصد اظهار گردیده می باشد .در گروه مدیران و مسولین شهری میانگین کلی این شاخص 72/2 می باشد.

مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران

که گویه (افراد و گروه های ذینفع ,در برنامه ریزی مدیریت شهری تاثیر گذارند .)با32/3 بالاترین میانگین وگویه (در تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری از شهروندان نظر خواهی می گردد .) با 04/2پایین ترین میانگین می باشد . این موضوع عدم توجه مدیران به مشارکت مردم با وجود در خواست آنها برای مشارکت را اظهار می کند .

شفافیت در گروه مدیران

این شاخص شامل 6گویه برای مسولین شهری می باشد که در پرسشنامه سوالات 11تا16می باشد. همانگونه که در جدول (12-4) مشخص شده می باشد در گروه مدیران و مسولین شهری میانگین کلی این شاخص  9/2 می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه