عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

3بینش راهبردی در گروه شهروندان

این متغیر شامل5 گویه برای شهروندان می باشد  که در پرسشنامه سوالات 33تا 37 می باشد .همانگونه که در جدول (10-4) مشخص شده می باشد متغیر بینش راهبردی بین شهروندان منطقه 4 و 8 مقایسه گردیده می باشد .به گونه کلی میانگین کل گویه در منطقه 4،28/2ودر منطقه 8 ، 66/2 می باشد پس به نظر شهروندان هر دومنطقه این شاخص از حکمروایی خوب شهری در این مناطق وجود ندارد اما به گونه کلی منطقه 8 نسبت به منطقه 4 از میانگین بهتری برخوردار می باشد .

مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4

با در نظر داشتن نمودار(41-4) و اطلاعات جدول (10-4)این شاخص شامل 5 گویه می باشد که در این منطقه گویه (شهروندان و شورای شهر برنامه های میان مدت و دراز مدت مناسبی برای شهر دارد .)با 44/2 بالاترین میانگین و گویه (طرح های انجام شده ضمن کمک برحل معضلات موجود معضلات چند سال آینده را نیز در نظر دارند .)با 16/2 پایین ترین میانگین می باشند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه