عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4

همان گونه که در جدول (9-4) مشخص شده می باشد در میان 10 گویه شاخص شفافیت  برای شهروندان منطقه4 گویه (از قوانین موجود در حوزه شهرداری آگاه هستم و رعایت می کنم )با 32/2 بالاترین میانگین و گویه (درصورت وجود فساد در حوزه شهرداری وشورای شهر برخورد لازم انجام می شود .) 71/1پایین ترین میانگین می باشند.

مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 8

همان گونه که در جدول (9-4) و نمودار (13-4)مشخص شده می باشد در میان 10 گویه شاخص شفافیت  برای شهروندان منطقه8 گویه(از قوانین موجود در حوزه شهرداری آگاه هستم و رعایت می کنم  )88/2بالاترین میانگین وگویه (شهروندان از طریقه فعالیت شهرداری آگاهی مستمر و مداوم دارند) 28/2پایین ترین میانگین می باشد .    

در شاخص شفافیت نیز شهروندان منطقه 4 عقیده دارند درصورت وجود فساد در حوزه شهرداری وشورای شهر برخورد لازم صورت نمی گیرد و امتیاز کمی به این سوال قائل شده اند و این نشان دهنده  وضعیت ناخوشایند ودر جه پایین شفافیت در این منطقه می باشد در صورتی که شهروندان منطقه 8 به گویه ی شهروندان از طریقه فعالیت شهرداری آگاهی مستمر و مداوم دارند ،امتیاز پایینی قائل شدند براین اساس می توان به پیشرفت این شاخص در این منطقه  امیدوار بود .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه