عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه های مشارکت

نظریه شری آرنشتاین

آرنشتاینن در مقاله ای که در سا ل1969منتشر نمود , مفهوم مشارکت را به گونه روشن سطح بندی و تبیین نمود . مقاله او بعدها به گونه مکرر مورد بهره گیری صاحب نظران بعدی قرار گرفت و مبنایی برای طرح نظریه های مشارکت گردید. آرنشتاین , مشارکت شهروندی را با تعبیر قدرت شهروندی به کار گرفت و برای تبیین آن , از استعاره نردبان مشارکت بهره گیری نمود . در پایین ترین سطح نردبان آرنشتاین , هیچ قدرتی وجود ندارد . او قائل به سطوح ومراحل پلکانی مشارکت شهروندی در حکومت های محلی می باشد . پلکان یا نردبان مشارکت شهروندی وی به ترتیب از پایین به بالا دارای سه سطح و هشت پله می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) سطح عدم مشارکت ( مراحل 1و2 دستکاری و درمان ) :در این دو مرحله که حاکی از مشارکت نکردن شهروندان در حکومت محلی می باشد , به ترتیب شهروندان به پذیرش سیاست های حکومت محلی تن می دهند ( دستکاری ) ؛ سپس خود را با این سیاست هایی که از قبیل تعیین شده اند , تطبیق می دهند ( در مان).

ب)سطح مساوات طلبی نمایشی ( مراحل 3تا 5 اطلاع دادن مشورت و سفارش دادن ) : در این سطوح ,نوعی مساوات طلبی نمایشی یا فرمایشی در زمینه مشارکت شهروندی انجام می شود . ابتداد شهروندان از برنامه های حکومت محلی مطلع می شوند ( اطلاع دادن ), سپس دید گاه های آنان پرسیده و مطرح میشود ( مشورت خواهی ) و آن گاه حکومت محلی بعضی اقدامات مورد نظر را درخواست می کند ( سفارش دادن ).

ج)سطح قدرت شهروندی ( مراحل 6 تا 8 شرکت , وکالت و نظارت شهروندی ) : در این سطح ,تمهیداتی برای اعمال قدرت شهروندان پیش بینی می گردد که آن هم از طریق شراکت , وکلا و نمایندگان و نظارت انجام می شود ( نجاتی حسینی , 1380: 15).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه