ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

آزمون فرضیات پژوهش

با توج به یافته های پژوهش و نتایج حاصل از انجام روابط بین متغییرهای مختلف، فرضیات پژوهش به قرار زیر رد یا مورد پذیرش قرار گرفتند:

  1. بر اساس فرضیه اول مبنی بر این که به نظر می­رسد که بین اندازه دسترسی به امکانات و خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست، با در نظر داشتن نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیره می­توان گفت که در بین شاخص­های سازنده کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده، شاخص­های ذهنی محیط مسکونی تأثیر بیشتری دارد. از بین چهار شاخص سازنده رضایت از کیفیت شاخص­های ذهنی محیط مسکونی، شاخص سازمان دسترسی و فضایی (ضریب بتای=069/0) و شاخص دسترسی به امکانات و خدمات (ضریب بتای=051/0) بیشترین تأثیر را در کیفیت شاخص بالاسری دارند.
  2. و بر اساس فرضیه دوم مبنی بر این که به نظر می­رسد بین برداشت ساکنان از کیفیت محیط مسکونی بر اساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد تفاوت هست، نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که در هر دو روستا تفاوت کیفیت محیط مسکونی در بین تمامی گروه­ها معنی‌دار بود. همچنین نتایج آزمون در بین سایر متغیرها در هر دو روستا نشان داد که بین گروه‌ها اختلاف معنی‌داری هست(P<0/05). به تعبیری این متغیرها بر روی اندازه ادراک کیفیت محیط مسکونی ساکنین تأثیرگذار بوده­اند و در نتیجه فرضیه مورد پذیرش قرار می­گیرد.

 

5-3. راهکارهای پیشنهادی

نظر به این که زمینه­ها و هدف­های توسعه پایدار و کیفیت مطلوب زندگی به معنای کامل کلمه، دو روی یک سکه­اند و اهداف برنامه ریزی همه جانبه در زمینه توسعه پایدار در جهت بهبود کیفیت زندگی می باشد، پس ارتقای کیفیت محیط مسکونی در گرو بهبود سطح کیفیت در شاخص­ها و زیرشاخص­های سازنده آن می­باشد، پس برای دست­یابی به این مقصود با در نظر داشتن یافته­های توصیفی و استنباطی پژوهش حاضر پیشنهادات زیر توصیه می­گردد. شایان ذکر می باشد که پیشنهادات مذکور در راستای حذف نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت در منطقه مورد مطالعه بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه