عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

یافته­های پژوهش

5-2-1. نتایج

مهمترین نتایج حاصل از سنجش و ارزیابی کیفیت محیط مسکونی در منطقه مورد مطالعه به تبیین زیر می­باشد؛

1- یافته­های توصیفی نشان دهنده این می باشد که اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی در دو روستای حسن آباد و نایسر پایین­تر از میانه نظری می باشد. اندازه کیفیت محیط مسکونی در روستای حسن آباد کمتر از میانه یا نسبتا ناراضی (5>47/2>1 با میانه نظری 3) و در روستای نایسر نیز پایین­تراز میانه نظری یا نسبتا ناراضی (46/2 با میانه­ی نظری 3) ارزیابی گردید. براساس نتایج حاصل، کیفیت محیط مسکونی و یا اندازه رضایتمندی ساکنین روستای نایسر از محیط مسکونی پایین‌تر از روستای حسن آباد می باشد. با این تفاصیل بر حسب شاخص­های سازنده کفیتی محیط مسکونی وضعیت دو روستا کمی متفاوت می باشد. در مورد روستای حسن آباد بایستی گفت که ساکنان از متغیرهای شاخص محیط اجتماعی بیشترین رضایت و از متغیرهای بهداشت محیط کمترین رضایت را دارند. همچنین از نظر ساکنان روستای نایسر، شاخص محیط اجتماعی و امکانات داخلی واحد مسکونی دارای کیفیت بیشتری می باشد و شاخص دسترسی به امکانات و خدمات محدوده مورد مطالعه پایین­ترین کیفیت را در بین شاخص­ها دارد. به بیانی دیگر ساکنان از کیفیت امکانات و خدمات محل سکونت خود ناراضی­اند.

2- نتایج آزمون t نشان دهنده آن می باشد که رضایت از کیفیت محیط روستاهای ادغام شده معنادار نمی­باشد و می­توان پذیرفت که براساس نظرات جامعه نمونه سطح کیفیت محیط مسکونی در روستاهای ادغام شده در شهر سنندج کمتر از سطح متوسط ارزیابی شده می باشد. در مورد دو شاخص سازنده اصلی یعنی رضایت از شاخص­های عینی محیط مسکونی و شاخص­های ذهنی محیط مسکونی نیز نتایج به همین صورت می باشد. در مورد زیرشاخص­های سازنده (سطح سوم مدل) نیز بایستی گفت که رضایت از سازمان دسترسی و فضایی، دسترسی به امکانات و خدمات، بهداشت محیط و امکانات خارجی واحد مسکونی پایین­تر از میانه نظری می باشد، اما رضایت از کیفیت شاخص محیط اجتماعی و امکانات داخلی واحد مسکونی بالاتر از میانه نظری می باشد و می­توان پذیرفت که براساس نظرات جامعه نمونه رضایت از کیفیت محیط اجتماعی و امکانات داخلی واحد مسکونی هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه