عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

این پژوهش با عنوان ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج بر آن بود تا با واسطه سنجش سطح رضایت مندی ساکنین از وضعیت کیفی محیط سکونت­شان به ارزیابی کیفی و در صورت لزوم طراحی راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت این دسته از محیط­های مسکونی بپردازد. برای تحقق این هدف رویکرد سنجش اندازه رضایت مندی مسکونی به عنوان رویکرد نظری رساله برگزیده گردید. سپس با تشریح روش­شناسی سنجش کیفیت محیط مسکونی و تبیین علل بهره گیری از روش­های مختلف آماری در فرایند پژوهش کار ادامه پیدا نمود. شایان ذکر می باشد که به مقصود جمع آوری داده­ها از پرسشنامه بهره گیری گردید. برای سازمان دهی شاخص­ها و زیرشاخص­های استخراج شده از ادبیات پژوهش، مدل نظری سنجش کیفیت محیط موسوم به درخت ارزش که دارای ساختاری سلسله مراتبی می باشد، به کار گرفته گردید. بدین ترتیب ارزیابی کیفیت محیط مسکونی بر اساس دو شاخص اصلی و شش زیرشاخص که نحوه استقرار آنها در شاخه­های درخت ارزش مبتنی بر روش بالا به پایین بود، انجام گردید.

همان گونه که گفته گردید مهمترین سوال پژوهش این می باشد که اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر به چه اندازه می باشد؟ هدف کلی این پژوهش مطالعه و مطالعه اندازه کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهرها از دیدگاه ساکنان در شهر سنندج شامل حسن آباد و نایسر و بنا به ضرورت اتخاذ سیاست­ها و تدوین و طراحی راهکارهایی جهت ارتقای کیفیت محیط مسکونی در چنین موارد ویژه­ای می باشد. اهداف پژوهش در قالب نمودار (5-1) قابل نظاره می باشد. در این فصل در نهایت با توجه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش، پیشنهاداتی جهت ارتقای شرایط کیفی محیط در محدوده مورد مطالعه ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه