عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری

مسله تفرق قلمرویی و مدیریتی دورن شهر – منطقه ها ی بزرگ مقیاس , مدت طولانی می باشد که موضوع بحث شهرشناسان اروپای غربی و آمریکای شمالی می باشد . به ویژه موضوع عدم انطباق فضایی بین واحد های اداری محلی و قلمرو عملکردی – اقتصادی مناطق کلان شهری که از دیدگاه های مختلفی زیرا نظریه انتخاب عمومی , رویکرد های لیبرال ویا دیدگاه مارکسیستی موضوع تحلیل قرار گرفته می باشد .دیوید هاروی از این مسله , تعریف موجزی به تبیین زیر ارائه می دهد (Brenner , 2003 ,299 ).

مرزهای حکومت محلی , ضرورتا با مرزهای سیال مناطق منطبق بربازار های کار و کالاهای شهری یا تشکیلات زیر ساختی انطباق ندارد و کوشش برای تنظیم و انطباق آن از طریق الحاق , تجدید سازمان حکومت محلی و همکاری در گستره کلان شهری , بسیار دشوار می باشد . قلمرو های محلی , شهر – منطقه ها را بیشتر تفکیک و تجزیه می کنند , پس بیشتر شاهد از هم پاشی و تکه تکه شدن ( مانند شهر و حومه ) هستیم تا گرایش به سوی انسجام یابی ساختارمند .

عدم انطباق قلمرو سازمانی / حکومتی با قلمرو عملکردی شهر – منطقه ها را می توان عمده ترین چالش در اداره و حکمروایی این مناطق دانست . .بین نوع سیستم سازمانی / حکومتی یک شهر – منطقه با کلیت ارگانیک و قلمرو عملکردی آن بایستی مطابقتی به وجود آورد , زیرا درنبود این انطباق بسیاری از مسائل محتوایی به ویژه با ماهیت منطقه ای غیر قابل حل خواهد بود . در چنین شرایطی امکان اتخاذ تصمیمات سیاستی و اجرای آن ها در گستره منطقه کلان شهری که یک کلیت عملکردی و سیستم شهری روزانه ای را تشگیل می دهد میسر نخواهد بود . بسیاری از صاحب نظران حوزه حکومت کلان شهری(        1999;Miller ,2002 ,Barlow ,1991   Hamilton ,) .به وجود آمدن چالشی زیرا تفرق سیاسی ( به معنی وجود قلمرو های حکومتی متعدد مانند شهرداری ها , فرمانداری ها , شهرک ها , دهیاری ها و غیره , بدون هر نوع چارچوب های متناسب کننده را ناشی از بسط و توسعه فرایند شهر نشینی ( Barlow , 1991 ). یا همان مسله مقیاس مناطق کلان شهری (Henton ,2001 ). می دانند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه