ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

کلان شهر و منطقه کلان شهری

صنعت وخدمات اصولا فعالیت های هستند تمرکز طلب, نیازمند تراکم و مرکزگرا. اما قانون بازدهی نزولی مقیاس (هزینه های تراکم )نیز متقابلا شرایطی را فراهم می آورد که اصولا نیروها و فرایندهای مرکز گریز را به یکی از مولفه های ذاتی کلان شهرها تغییر داده می باشد .به همین دلیل می باشد که کلان شهر شدن و منطقه گرایی دوفرایند همزاد و همراه در متون برنامه ریزی فضایی تلقی می شوند . نتیجه این همراهی را می توان به شکل لازم وملزوم بودن کلان شهر و منطقه کلان شهری در اغلب موارد نظاره نمود .

در واژه نامه جغرافیای انسانی ,منطقه کلان شهری به این شکل تعریف شده می باشد :

گستره ساخته شده حاصل از پیوند کالبدی سکونت گاه های شهری که زمانی ناپیوسته بوده اند و آغاز از توسعه نواری معمول جاده های بین شهری شکل گرفته اند (به نقل از اطهاری ودیگران  ,1: 1379).در سال های اخیر ,فزایندگی رشد کمی و نیز ظهور ویژگی های کیفی کاملا متفاوت مناطق کلان شهری نسبت به ساختارهای شهری وروستای چنان گستردگی داشته می باشد که بسیاری از اندیشمندان را متقاعد ساخته می باشد تا عنوان پدیده جدید و نوع چهارم اسکان بشر را به آن اطلاق کنند (simmonds ,2000.scott,2001).

تفرق و پیچیدگی عملکردی و فضایی کالبدی از خصلت های ذاتی مناطق کلان شهری به شمار می رود. مطالعات مختلف نشانگر اهمیت و تاثیر گذاری این خصیصه می باشد . مثلا جان فرید من پس از مطالعه مناطق کلان شهری جهان و بویژه  نمونه های اسیای آن سه چالش غمده انها را به این تبیین استنتاج می کند (به نقل از scott ,2001) :

1)ضرورت استقرار یک چارچوب نهادی و سیستم حکومتی کارامد

2)پایداری در مدیریت تحولات شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3)برنامه ریزی مشارکتی

سیموندز و همکارانش پس از مطالعه یازده شهر – منطقه جهانی به این نتیجه می رسند که فرایند و حتی فرم  سازمان فضایی مناطق کلان شهری تحت تاثیر دو عامل و فید معین شکل اختصاصی و محلی پیدا می کنند :عوامل کالبدی مربوط به بستر طبیعی و عوامل سیاسی و به عبارت دقیق تر فرهنگ حکم رانی رایج در منطقه کلان شهری(simmonds and hack ,2000:260-261).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه