عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری

پارادایم ها و ایدئو لوژی های سیاسی ناظر برحکمروایی شهری

مواجهه و پاسخ نظری به ماهیت ,محتوا و جهت گیری کلان در مدیریت مناطق کلانشهری از دو ایدئولوژی سیاسی عمده نشات گرفته می باشد :1-نئولیبرالیزم 2-سوسیال دمکراسی (یا بازار اجتماعی )(scott,2001:12).

کدام فرماسیون کلان ایدئولوژیک و سیاسی می تواند تناسب بیشتری با نهادسازیها و سیاستگذاری ها ی مناطق کلان شهری در دهه های آینده داشته باشد ؟انتونی گیدنز در پاسخ به این سوال ,دو مجمعه اصلی از اصول سیاسی را قابل طرح می داند . اولین مجموعه ,دیدگاه فعلا مسلط نئولیبرال می باشد ,دیدگاهی که حداقل دخالت دولت و حداکثر دخالت سازمان بازار را تجویز می کند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دیدگاه دوم ,سوسیال دمکراسی یا بازار اجتماعی می باشد .این دیدگاه در پی شناخت وبهره گیری از کارایی بازار در شرایطی  می باشد که براستانداردهای عدالت اجتماعی و بهبود اقتصادی دراز مدت استوار شده می باشد . این دیدگاه به خوبی به وظایف ایجاد زیر ساخت های سیاسی و نهادی و توانمندی های اجتماعی توجه دارد . این وظایف در سطح مناطق کلان شهری عبارتند از کارایی سطوح محلی ,بهره وری ,رقابت و برابری اجتماعی . وظایفی که بازار به تنهایی قادر به تامین آنها نیست.

این دو ایدئو لوژی متفاوت ,در ارتباط با مدیریت عمومی ,مشترکا از اصطلاح حکمروایی اما با مفهوم و معنای متفاوت بهره گیری می کنند .«معنای اول متضمن به هم آمیختگی بخش خصوصی  وعمومی با رقابت بین آنها برای حل مسائل با یک رویکرد تکنوکراتیک می باشد . در این رویکرد ,هر آن چیز که برای بنگاه های  اقتصادی محلی خوب می باشد ,برای کل منطقه شهری هم خوب می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه