عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها

براساس مبانی نظری و مفهومی حکمروایی شهری ,شناسایی وتبیین عناصر موثر برمدیریت مجموعه های شهری و نیز نوع روابط بین آنها را بایستی برحسب جایگاه و کارکرد هر عنصر دریک مدل سه وجهی انجام داد. وجوه سه گانه مذکور و تأثیر آنها در ترکیب و الگوی مدیریت مجموعه شهری عبارتند از :

وجه حاکمیت و مدیریت امور عمومی .این وجه مبین توجه و روش حاکم برنظام مدیریت وچگونگی جلب مشارکت و حضور عناصر مختلف حکمروایی شهری در مدیریت امور عمومی می باشد .از این دیدگاه , عناصر و نهادهای مدیریتی برحسب منشاء قدرت آنها شناسایی در چهار گروه زیر طبقه بندی می شوند : عناصر حکومتی و دولتی , عناصر حکومتی – عمومی , عناصر خصوصی و عناصر مردمی ( توده های شهر وندی و تشکل های غیر دولتی ).

وجه عملکردی .این وجه مبین عملکرد رسمی یا عملی هریک از عناصر برحسب کارکردهای سه گانه نظام های مدیریتی می باشد : سیاستگذاری , برنامه ریزی و سازماندهی و بالاخره اجرا .

وجه فضایی – جغرافیای . در این وجه , عناصر موثر برمدیریت شهری از دید شعاع موثر عملکرد و یا به بیانی دیگر سطح پوشش فضایی اختیارات و وظایف هر عنصر مورد مطالعه قرار می گیرد .

نهادها و سازمان هایی که با اتکا به به تبیین وظایف و اختیاراتشان در اداره مجموعه های شهری , عنصر اصلی و کلیدی محسوب می شوند , عبارتند از :

الف )سطح ملی

مجلس شورای اسلامی : سیاست گذاری و قانون گذاری

هیئیت دولت: سیاست گذاری و هماهنگی

شورای عالی شهرسازی و معماری : سیاستگذاری برنامه ریزی فضایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی : سیاست گذاری و هماهنگی اقتصادی و بودجه ریزی

وزارت مسکن و شهر سازی : سیاست گذاری و هماهنگی فضایی – کالبدی

وزارت کشور : سیاست گذاری و هماهنگی , نظارت و مدیریت فضایی

ب)سطح منطقه ای ( استان و شهرستان )

-استانداری : سیاستگذاری , هماهنگی , نظارت و مدیریت فضایی

– شورای برنامه ریزی استان : سیاستگذاری , برنامه ریزی فضایی – اقتصادی , تخصیص بودجه

-سازمان مسکن و شهر سازی : برنامه ریزی فضایی – کالبدی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه