ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

طریقه ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی جدید )      

دیدگاه نومنطقه گرایی در دهه 1990پس از 30 سال غیبت جدی منطقه گرایی در عرصه نظری ظاهر گردید . نهضت نومنطقه گرایی با مطالعه مسائل متعددی که مناطق کلان شهری با آن دست هستند بار دیگر برروی ساختار نهادی منفک متمرکز شده وبه انتقاد بیشتر از ساختار تفکیکی نهادی پرداخته می باشد . این دیدگاه نیاز به سازماندهی مجدد نهادی را به گونه جدی مطرح کرده ومعتقد می باشد که در شرایط جدید اقتصاد جهانی نیاز به یکپارچه سازی نهادی برای جذب منافع و دفع زیان های جهانی شدن هست .

اصلاح گرایان برخلاف آن چیز که در گذشته رایج بود دیگر در پی تحمیل ساختارهای حکومت منطقه ای بر پهنه سرزمینی نیستند . در عوض بیشتر در پی حکمروایی منطقه ای اند و به جای ساختار ها برفرایند ها تاکید دارند.در آغاز قرن جدید کوشش اصلی بیشتر مصروف بسط و توسعه فرایندی می باشد که بتواند همه بازیگران حکمروایی را در بربگیرد ,به طوری که در آن بخش های خصوصی و غیر انتفاعی قادر باشند با واحد های حکومتی و با تشریک مساعی روی موضوعات منطقه ای همکاری کنند . اکنون این واقعیت عیان می باشد که ایجاد واستقرار اشکال سنتی حکومت منطقه  کلان شهری از طریق یکپارچه کردن واحدهای حکومت محلی در قالب حکومت واحد کلان شهری به دو دلیل روش صحیحی نیست ( Hamilton ,1999,351-353).

1-افزایش شناخت از نقاط ضعف حکومت های بزرگ مقیاس

2-شناخت شهروندان و درک ومقاومت آنها در برابر ایجاد سازمان های حکومتی و به تبع آن افزایش مالیات .

آلن والیس مدیرتحقیقات گروه عمران ملی آمریکا , ویژگی های اصلی کوشش های  اخیر در اصلاح منطقه گرایی دهه 1990 را بدین تبیین اختصار کرده می باشد ( همان , 44).

حکمروایی پیش روی حکومت :حامیان منطقه گرایی امروزه تمایل دارند با زبان حکمروایی صحبت کنند و نه با زبان حکومت .تغییر در واژه شناسی , بازتاب تغییر در نقطه تمرکز از ترتیبات ساختاری رسمی به فرایند ها و ساختارهای غیررسمی برای سیاست گذاری و تجهیز و بسیج منابع برای اقدام می باشد .عدم تاکید برحکومت به این معنی می باشد که عموم مردم با اصلاحاتی که لایه جدید حکومتی ایجاد می کند , مخالف هستند .

-مداخله میان بخشی پیش روی مداخله تک بخشی : مسولیت دستیابی به منطقه گرایی موثر , دیگر در بخش عمومی اختصار نمی گردد .همان گونه که تغییر در واژه شناسی نیز موید آن می باشد , این اقدام مستلزم مداخله موثر و فعال بخش های انتفاعی و غیر انتفاعی و همکاری آن ها با بخش دولتی می باشد . هریک از بخش ها ظرفیت ها و حوزه های مشروعیت خاص و منحصر به فردی دارند . مداخله میان بخشی امکان ترکیب این بخش ها را برای اقدام و اقدام موثر فراهم می آورد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه