ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

شفافیت و مدیریت شهری

در منشور جهانی حقوق شهروندی چنین آمده می باشد : ((سازماندهی ساختار مدیریتی به گونه ای که مطالعه خدمتگذاران و دستگاه های عمومی برای شهروندان آزاد و ممکن باشد  ( مرکز پژوهش های شورای اسلامی مشهد , 27/3/1385 ).

از طرف دیگر شفافیت فقط هنگامی موثر می باشد که دوشرط وجود داشته باشد . 1- اهداف و سوژ هایی که خواستار شفافیت آن ها هستیم , قادر ومایل به ارائه اطلاعات لازم  وضروی هستند 2-دریافت کنندگان اطلاعات بتوانند برطبق بعضی معیارهای رفتاری پذیرفته شده از این اطلاعات برای ارزیابی ارائه دهندگان اطلاعات بهره گیری کنند (میدری و خیر خواهان : 1383 , 528 ).

2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری 

در یک مدیریت یکپارچه , تنها یک سازمان در راس امور قرار می گیرد و متولی مدیریت شهری مشخص می باشد , این نکته بسیاردر باب شفافیت اهمیت دارد زیرا : 1- شهروندان می داند که کدام سازمان مسول می باشد و از همان سازمان اطلاعات می خواهند 2- سازمان مسول نیز , اطلاعاتی که شهروندان خواهان آن هستند در اختیار دارد, و اگر نداشته باشد , می تواند از دیگر سازمان های شهری  که تحت اختیار آن هستند , به راحتی به دست اورد .پس لازمه شفافیت نیز مدیریت یکپارچه شهری می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه