عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول  4- 1: جنسیت جامعه مورد مطالعه.. 102

جدول  4- 2: سن جامعه مورد مطالعه.. 103

جدول  4- 3: تحصیلات جامعه مورد مطالعه.. 104

جدول  4- 4: سابقه کاری جامعه مورد مطالعه.. 105

جدول  4- 5: چگونگی توزیع نتایج برای انجام آزمون کای دو در فرضیه کلی (TH)   107

جدول  4- 6: آماره آزمون ومقدار سطح معنادری در آزمون کای- دو در فرضیه کلی   108

جدول  4- 7: نتایج آزمون نسبت فرضیه کلی.. 110

جدول  4- 8: چگونگی توزیع نتایج برای آزمون کای- دو در فرضیه اول   111

جدول  4- 9: آماره آزمون و مقدار سطح معناداری در آزمون کای دو در فرضیه اول   112

جدول  4- 10: نتایج آزمون نسبت فرضیه اول.. 113

جدول  4- 11: چگونگی توزیع نتایج برای انجام آزمون کای-دو فرضیه دوم   115

جدول  4- 12: آماره آزمون و مقدار سطح معنی داری در آزمون کای-دو فرضیه دوم   116

جدول  4- 13: نتایج آزمون نسبت فرضیه دوم.. 117

جدول  4- 14: چگونگی توزیع نتایج برای انجام آزمون کای-دو فرضیه سوم   119

جدول  4- 15: آماره آزمون و مقدار سطح معنی داری در کای-دو فرضیه سوم   119

جدول  4- 16: نتایج آزمون نسبت فرضیه سوم.. 120

جدول  4- 17: چگونگی توزیع نتایج برای انجام آزمون کای-دو فرضیه چهارم   122

جدول  4- 18: آماره آزمون و مقدار سطح معنی داری در آزمون کای-دو فرضیه چهارم   122

جدول  4- 19: نتایج آزمون نسبت فرضیه چهارم.. 124

جدول  4- 20: چگونگی توزیع نتایج برای انجام آزمون کای-دو فرضیه پنجم   125

جدول  4- 21: آماره آزمون و مقدار سطح معنی داری در آزمون کای-دو فرضیه پنجم   125

جدول  4- 22: نتایج آزمون نسبت فرضیه پنجم.. 127

جدول 5- 1: اختصار آزمون فرضیات پژوهش.. 132

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                   صفحه

شکل 1- 1: ارتباط علت و معلولی در چهار منظر ارزیابی متوازن به تبیین زیر می باشد. 36

شکل 1- 2: چهارچوب کارت امتیازی متوازن. 39

شکل 2- 1: نقشه استراتژی شرکت Saatchi & Saatchi 63

شکل 3- 1: مدل کارت امتیازی متوازن. 98

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                   صفحه

نمودار3- 1:  الگوریتم مراحل انجام پژوهش.. 86

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1-5-1- هدف اصلی

هدف اصلی آن می باشد که روش ارزیابی متوازن از طریق کمک به برطرف کردن موانع پیاده­سازی استراتژیک در شرکت خودروسازی سایپا جایگاه خود را به عنوان ابزار تحقق استراتژی تثبیت نماید.

 1-6- سؤالات پژوهش

1-6-1- سوال اصلی پژوهش

آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن می­تواند جهت اجرای استراتژی شرکت خودروسازی سایپا بکارگرفته گردد؟

 1-6-2- سوالات فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6-2-1آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن (ارزیابی متوازن) اطمینان می­دهد که شرکت خودروسازی سایپا  استراتژی­ها را درک می­کند؟

 16-2-2- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که اهداف می­توانند در درک دیدگاه و استراتژی اثر گذار باشند؟

 16-2-3- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن ارتباطی بین استراتژی و اهداف در سطح بخش ها، گروه­ها و اشخاص بر قرار می­کند؟

16-2-4- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که تخصیص منابع کوتاه مدت با استراتژی بلند مدت مرتبط شده می باشد؟

16-2-5- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن بازخورد فرآیند­های مهم استراتژیک را در شرکت خودروسازی سایپا مطمئن می­سازد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا  با فرمت ورد