عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه‏های پژوهش

 1-7-1- فرضیه اصلی:

تکنیک کارت امتیازی متوازن می­تواند جهت اجرای استراتژی شرکت خودروسازی سایپا بکارگرفته گردد.

 1-7-2- فرضیه­های فرعی:

فرضیه 1: تکنیک کارت امتیازی ارزیابی متوازن اطمینان می­دهد که شرکت خودروسازی سایپا استراتژی­ها را درک می­کند.

فرضیه 2: تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که اهداف می­توانند در درک دیدگاه و استراتژی شرکت خودروسازی سایپا اثر گذار باشند.

فرضیه 3: تکنیک کارت امتیازی متوازن ارتباط بین استراتژی و اهداف در سطح بخش ها، گروه­ها و اشخاص را در شرکت خودروسازی سایپا مستقر می­کند.

فرضیه 4: تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که تخصیص منابع کوتاه مدت بااستراتژی بلند مدت شرکت خودروسازی سایپا مرتبط شده می باشد.

فرضیه 5: تکنیک کارت امتیازی متوازن بازخورد فرآیند­های مهم استراتژیک را در شرکت خودروسازی سایپا مطمئن می­سازد.

 1-8- روش پژوهش:

این پژوهش از نوع کاربردی می­باشد، و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل داده­ها پیمایشی توصیفی می­باشد.

 1-9- روش آماری

در این پژوهش به مقصود تجزیه وتحلیل داده­ها از آزمون­های متفاوتی بهره گیری شده می باشد که در ذیل به هریک از این آزمون­ها تصریح می­کنیم:

 1-9-1- آمار توصیفی:

برای تحلیل سوالات مربوط به جمعیت­شناسی پژوهش با بهره گیری از آمار توصیفی کوشش خواهد گردید تا بعضی از ویژگی­های نمونه آماری به صورت توصیفی و با جداول و نمودار ارائه گردد.

 1-9-2- آمار استنباطی:

در این پژوهش برای آزمون فرضیات از روش­های آماری استنباطی ذیل بهره گیری خواهدشد:

1-9-2-1-آزمون فریدمن: برای رتبه بندی متغیر­های پژوهش

1-9-2-2-آزمون کای – دو: برای آزمون فرضیه­های پژوهش، از این آزمون بهره گیری خواهد گردید و برای اطمینان بیشتر تحلیل نیز، از آزمون نسبت (آزمون دو جمله ای) نیز بهره گیری خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1-5-1- هدف اصلی

هدف اصلی آن می باشد که روش ارزیابی متوازن از طریق کمک به برطرف کردن موانع پیاده­سازی استراتژیک در شرکت خودروسازی سایپا جایگاه خود را به عنوان ابزار تحقق استراتژی تثبیت نماید.

 1-6- سؤالات پژوهش

1-6-1- سوال اصلی پژوهش

آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن می­تواند جهت اجرای استراتژی شرکت خودروسازی سایپا بکارگرفته گردد؟

 1-6-2- سوالات فرعی

1-6-2-1آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن (ارزیابی متوازن) اطمینان می­دهد که شرکت خودروسازی سایپا  استراتژی­ها را درک می­کند؟

 16-2-2- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که اهداف می­توانند در درک دیدگاه و استراتژی اثر گذار باشند؟

 16-2-3- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن ارتباطی بین استراتژی و اهداف در سطح بخش ها، گروه­ها و اشخاص بر قرار می­کند؟

16-2-4- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که تخصیص منابع کوتاه مدت با استراتژی بلند مدت مرتبط شده می باشد؟

16-2-5- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن بازخورد فرآیند­های مهم استراتژیک را در شرکت خودروسازی سایپا مطمئن می­سازد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا  با فرمت ورد