عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

جمع­بندی و نتیجه­گیری

مروری بر اسناد و مدارک موجود در مورد شهر سنندج و روستاهای ادغام شده در آن و همچنین اطلاعات حاصل از پیمایش میدانی یکی از مهمترین بخش­های مطالعاتی هر پژوهش به مقصود برداشت ذهنی اولیه از منطقه مورد مطالعه می باشد. لذا در وهله اول کوشش گردید که وضعیت موجود عرصه پژوهش به صورت روشن و اجمالی روشن گردد و در مرحله­ی بعد مهمترین یافته­های پژوهش ارایه گردد.

به گونه کلی بر اساس یافته­های پژوهش اندازه رضایت از کیفیت محیط مسکونی در هر دو روستای مورد مطالعه پایین­تر از سطح متوسط یا میانه نظری ارزیابی شده می باشد. با این تفاصیل نتیجه بعضی از شاخص­های مدل متفاوت بود و مطالعه روابط نشان دهنده کیفیت بالاتر بعضی از شاخص­ها در مقایسه با شاخص­های دیگر می باشد. برای مثال در مورد روستای حسن آباد بایستی گفت که ساکنان از متغیرهای شاخص محیط اجتماعی بیشترین رضایت و از متغیرهای بهداشت محیط کمترین رضایت را دارند. همچنین از نظر ساکنان روستای نایسر، شاخص محیط اجتماعی و امکانات داخلی واحد مسکونی دارای کیفیت بیشتری می باشد و شاخص دسترسی به امکانات و خدمات محدوده مورد مطالعه پایین ترین کیفیت را در بین شاخص­ها دارد. به بیانی دیگر ساکنان از کیفیت امکانات و خدمات محل سکونت خود ناراضی­اند. نتایج آزمون t تک نمونه­ای برای هر دو روستا نیز مؤید همین امر می باشد.

در ادامه به مقصود مطالعه تفاوت دو روستای مورد مطالعه از نظر شاخص­های مدل نظری از آزمون واکاوی واریانس بهره گیری گردید. نتایج این آزمون نشان داد که دو روستای مورد مطالعه از نظر شاخص­های مختلف با هم متفاوتند و نتایج کیفیت و یا اظهار نظر ساکنین در مورد شاخص­ها با هم اختلاف دارند.

همچنین بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل رگرسیونی چند متغیره، اهمیت شاخص­های ذهنی (R2: 0/092 و Beta: 0/096) بر کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر بیشتر از شاخص­های عینی (R2: 0/058 و Beta: 0/076) بوده می باشد. همچنین از میان زیرشاخص­های سازنده کیفیت محیط مسکونی در قسمت شاخص­های عینی، زیرشاخص امکانات و تجهیزات خارجی واحد مسکونی (R2: 0/064 و Beta: 0/080)، و از میان زیرشاخص­های سازنده کیفیت محیط مسکونی در قسمت شاخص­های ذهنی، زیرشاخص سازمان دسترسی و فضایی (R2: 0/047 و Beta: 0/069)، و دسترسی به امکانات و خدمات (R2: 0/026 و Beta: 0/051) از اهمیت بالاتری برخوردار هستند.

در ادامه نتایج حاصل از تاثیر ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی مخاطبان بر اندازه درک و برداشت آنها از کیفیت محیط مسکونی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که در هر دو روستا تفاوت کیفیت محیط مسکونی در بین تمامی گروه­ها معنی‌دار می باشد. همچنین نتایج آزمون در بین سایر متغیرها در هر دو محله نشان داد که بین گروه‌ها اختلاف معنی‌داری هست(P<0/05). به تعبیری این گونه متغیرها بر روی اندازه ادراک کیفیت محیط مسکونی ساکنین تأثیر گذار بوده­اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه