عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

به مقصود سنجش اندازه کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج، براساس شاخص­های اصلی و بر اساس مدل نظری منتج از مبانی نظری از آزمون t تک نمونه­ای بهره برده شده می باشد. بر این اساس برای سنجش شاخص­های عینی از 12 گویه بهره گیری شده می باشد. در این راستا با مقایسه متوسط اندازه کیفیت شاخص­های عینی محاسبه شده که رقمی معادل (33.06) را نشان می­دهد با متوسط سطح گویه­های مورد ارزیابی که 36 برآورد شده، می­توان با عنایت به سطح معناداری محاسبه شده که رقمی پایین­تر از آلفا 05/0 را نشان می­دهد، فرض مناسب بودن شاخص­های عینی واحد مسکونی را در محدوده مورد مطالعه رد نمود و پذیرفت که بر اساس نظرات جامعه نمونه سطح کیفیت شاخص­های عینی واحد مسکونی کمتر از سطح متوسط ارزیابی شده می باشد. همچنین برای سنجش شاخص­های ذهنی از 42 گویه بهره گیری شده می باشد. در این راستا با مقایسه متوسط سطح کیفیت شاخص­های ذهنی محاسبه شده که رقمی معادل (98.69) را نشان می­دهد با متوسط سطح گویه­های مورد ارزیابی که 126 برآورد شده، می­توان با عنایت به سطح معناداری محاسبه شده که رقمی پایین تر از آلفا 05/0 را نشان می­دهد، فرض مناسب بودن شاخص­های ذهنی واحد مسکونی را در محدوده مورد مطالعه رد نمود و پذیرفت که بر اساس نظرات جامعه نمونه سطح کیفیت شاخص­های ذهنی واحد مسکونی کمتر از سطح متوسط ارزیابی شده می باشد. و بالاخره برای سنجش کلی کیفیت محیط مسکونی در روستاهای ادغام شده در شهر سنندج از 54 گویه بهره گیری شده می باشد. در این راستا با مقایسه متوسط سطح کیفیت شاخص­های عینی و ذهنی محاسبه شده که رقمی معادل (129.00) را نشان می­دهد با متوسط سطح گویه­های مورد ارزیابی که 162 برآورد شده، می­توان با عنایت به سطح معناداری محاسبه شده که رقمی پایین­تر از آلفا 05/0 را نشان می­دهد، فرض مناسب بودن کیفیت محیط مسکونی در روستاهای ادغام شده در شهر سنندج را رد نمود و پذیرفت که بر اساس نظرات جامعه نمونه سطح کیفیت محیط مسکونی در روستاهای ادغام شده در شهر سنندج کمتر از سطح متوسط ارزیابی شده می باشد.

مقایسه کیفیت در دو روستای ادغام شده

4-6-2-2-1. سازمان دسترسی و فضایی

در این قسمت با بهره گیری از واکاوی واریانس به مقایسه میانگین شاخص­های مدل نظری در روستاهای ادغام شده می­پردازیم. در مورد کیفیت سازمان دسترسی و فضایی (محل سکونت) به نظر می­رسد تفاوت بین میانگین­ها نظاره می­گردد. برای مطالعه معناداری این تفاوت به نتیجه واکاوی واریانس مراجعه می­نماییم؛

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه