ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت محیط اجتماعی

به مقصود سنجش سطح کیفیت محیط اجتماعی از 12 گویه بهره گیری شده می باشد. در این راستا با مقایسه متوسط سطح کیفیت محیط اجتماعی محاسبه شده که رقمی معادل (41.63) را نشان می­دهد با متوسط سطح گویه­های مورد ارزیابی که 36 برآورد شده، می­توان با عنایت به سطح معناداری محاسبه شده که رقمی پایین تر از آلفا 05/0 را نشان می­دهد، فرض مناسب بودن محیط اجتماعی را در محدوده مورد مطالعه قبول نمود و پذیرفت که بر اساس نظرات جامعه نمونه سطح کیفیت محیط اجتماعی بیشتر از سطح متوسط ارزیابی شده می باشد.

کیفیت بهداشت محیط

به مقصود سنجش سطح کیفیت بهداشت محیط از 15 گویه بهره گیری شده می باشد. در این راستا با مقایسه متوسط سطح کیفیت بهداشت محیط محاسبه شده که رقمی معادل (29.74) را نشان می­دهد با متوسط سطح گویه­های مورد ارزیابی که 45 برآورد شده، می­توان با عنایت به سطح معناداری محاسبه شده که رقمی پایین­تر از آلفا 05/0 را نشان می­دهد، فرض مناسب بودن بهداشت محیط را در محدوده مورد مطالعه رد نمود و پذیرفت که بر اساس نظرات جامعه نمونه سطح کیفیت بهداشت محیط کمتر از سطح متوسط ارزیابی شده می باشد.

کیفیت امکانات داخلی واحد مسکونی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به مقصود سنجش سطح کیفیت امکانات داخلی واحد مسکونی از 9 گویه بهره گیری شده می باشد. در این راستا با مقایسه متوسط سطح کیفیت محیط زیست محاسبه شده که رقمی معادل (27.48) را نشان می­دهد با متوسط سطح گویه­های مورد ارزیابی که 27 برآورد شده، می­توان با عنایت به سطح معناداری محاسبه شده که رقمی پایین­تر از آلفا 05/0 را نشان می­دهد، فرض مناسب بودن امکانات داخلی واحد مسکونی را در محدوده مورد مطالعه قبول نمود و پذیرفت که بر اساس نظرات جامعه نمونه سطح کیفیت امکانات داخلی واحد مسکونی بیشتر از سطح متوسط ارزیابی شده می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه