عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه­گیری و ارائه رویکرد نظری پایان نامه

پس از شکل گیری حیات و با گذشت زمان، ارتباط ی متقابل بشر­ها در عرصه­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… پیچیده تر گردید. هیچ ساختمان یا فضایی نمی­تواند نیاز همه افراد را به گونه کامل برآورده سازد. دامنه وسیع تر فرصت­ها برای تعامل و کنش به یک محیط می­تواند آن را برای تامین نیازهای مردمی که از آن بهره گیری می­کنند، مناسب­تر سازد و پس توانایی محیط را برای رویارویی با نیازهای مختلف افزایش دهد. جهت امکان دستیابی هرچه بیشتر به راه­های تامین این نیازها، بشر همواره در طول تاریخ دست به ایجاد تغییراتی در محیط خود زده می باشد. اما این تغییرات همواره مطلوب نبوده و در پاره ای از مواقع باعث به وجود آمدن محیط­هایی شده که بشر را دچار مشکل کرده می باشد.

سیر تحول رویکردهای مفهومی در باب کیفیت محیط سکونت نشانگر به حاشیه رفتن توجه­های محدود، تک بعدی به اصالت کالبد محیط یا فضای ذهنی فرد ساکن در شکل بخشیدن به مفهوم کیفیت در چنین محیط­هایی و پیش روی تسلط یافتن نظرگاه­های تعاملی می باشد که با برجسته ساختن سویه­ی تعاملات حسی و عاطفی فرد با محیط زندگی خویش و در پرتوی توجه خاص و توامان به مفاهیمی نظیر ادراک محیطی و تعلق مکانی و ساختار و خصوصیات کالبدی محیط سکونت واجد ماهیتی جامع و کل نگر هستند. از منظری دیگر رهیافت­های نظری موجود پیرامون بحث کیفیت در محیط­های مسکونی را می­توان در دو دسته کلی رویکردهای اجتماعی- مکانی طبقه بندی نمود. وجه افتراق این دو شکل برخورد با مقوله کیفیت محیط سکونت را می­توان در تأثیر کانونی شاخص­ها و متغیرهای کالبدی و نیز مولفه­های ذهنی/ رفتاری ساکنین محیط­های مسکونی در رویکرد نخست و در نظر داشتن پدیدارهای اجتماعی علاوه بر وجوه کالبدی/ محیطی در رویکرد دوم دانست. نظر به افق دید وسیع تر رویکردهای اجتماعی- مکانی و با در نظر داشتن این که کاربست ابزارهای طراحی کالبدی اساساَ در حیطه مهارت­ها و تخصص­های اکتسابی برنامه­ریز شهری نیست، رویکرد سنجش اندازه رضایت مندی سکونتی به عنوان رویکرد نظری رساله قابل پذیرش می باشد که مبتنی بر مطالعه دو نوع شاخص های عینی و ذهنی کیفیت محیط سکونتی می باشد. همچنین به مقصود مطالعه نحوه برداشت ساکنان از کیفیت محیط سکونتی، ویژگی های اجتماعی- اقتصادی ساکنین (اعم از سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت سواد، وضعیت شغلی، وضعیت مالکیت واحد مسکونی، درآمد خانوار، مدت سکونت) در ارتباط با کیفیت محیط سکونت مورد آزمون و تحلیل قرار می­گیرد. شایان ذکر می باشد که الگوهای ارزیابی از محیط های مسکونی به ویژه در مورد رضایت مندی می تواند در شناسایی وضع موجود، آگاهی از نقاط قوت، کاستی ها و نواقص احتمالی با هدف ارتقای کیفیت محیط های سکونتی مؤثر واقع گردد. در این زمینه یکی از بهترین الگوهای ارزیابی، بهره گیری از دیدگاه های ساکنان در خصوص محیط­های سکونتی شان می باشد که در قالب الگوی سلسله مراتبی از اجزای سازنده رضایت­مندی از محیط­های سکونتی به صورت غیرمستقیم بهره گیری می­گردد در این رویکرد عامل بنیادین در تعیین سطح کیفی یک محیط سکونتی ارزیابی ساکنین از متغیرهای فیزیکی/ اجتماعی محیط می باشد که در اندازه رضایت مندی ادراک شده توسط آنها بروز می کند. و بالاخره بشر­ها اگر چه ممکن می باشد در محیط­هایی با کیفیت­های متفاوت زندگی کنند، اما تاثیرات ناشی از ویژگی­های فردی در ادراک رضایت مندی و یا نارضایتی از کیفیت محیط زندگی قابل چشم پوشی نیستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه