ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکردهای نظری

2-6-1. رویکرد رضایت­مندی و متغیرهای ارزیابی آن

رویکردهای مختلفی برای مطالعه کیفیت محیط­های مسکونی هست که هر یک منتج از یک حوزه علمی خاص مانند بشر شناسی، معماری، اقتصاد، طراحی محیطی، جغرافیا، روانشناسی، جامعه شناسی و حاصل کاربرد مفاهیم و بسط موضوعات مربوط به آن افق فکری می باشد(Ge and Hokao: 200). با وجود این مروری بر متون نظری و پژوهش­های انجام شده در زمین کیفیت محیط های مسکونی نشان دهنده تأکید اکثر محققان بر نظریه رضایت­مندی سکونتی به عنوان رهیافتی مناسب و کار آمد در سنجش اندازه کیفیت محیط می باشد. یک محیط مسکونی با کیفیت القاکننده احساس رفاه و رضایت مندی به ساکنان از راه خصوصیات کالبدی، اجتماعی یا نمادین می باشد(Van Poll, 1997: 17). کیفیت محیط مسکونی مفهومی واجد ارزش ذهنی محسوب می­گردد. این ارزش به واسطه ارزش محیط مسکونی که در بردارنده ویژگی­های اساسی مانند رضایت مندی  فردی از مسکن، محله و همسایگان می باشد تعیین می­گردد. به این ترتیب ارزش ذهنی کلی محیط مسکونی، معادل مجموع ارزیابی­های صورت گرفته از ویژگی­ها و مؤلفه­های سازنده محیط می باشد(Van Poll, 1997: 29-30). انتخاب این رویکرد از سوی محققان برجسته ای مانند جلینکو ا[1] و پیکک[2] (1984)، گروبر[3] و شلتون[4]( 1987)  و ها[5] و وبر[6] (1994) برای انجام پژوهش­های متمرکز بر سنجش کیفیت محیط سکونت را می توان دلیل دیگری بر کارایی و مطلوبیت رویکرد یاد شده در تحقق اهداف پژوهش حاضر دانست. به گونه کلی نظریه رضایتمندی سکونت به مقصود تعیین یک چهارچوب راهنما برای شناخت خصوصیات ساختاری خانوارها و بافت محل سکونت آنها  اعم از خانه و محله که بر جوانب گوناگون رضایت مندی تأثیرگذار می باشد، به کار می­رود(Galster and Hesser: 1981). رضایت­مندی سکونتی از آن جا که بخشی از حوزه رضایت­مندی از زندگی در معنای عام محسوب می­گردد، یکی از موضوعات بسیار مطالعه شده در زمینه محیط مسکونی محسوب می­گردد(Ge and Hokao: 200).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این مفهوم بنا به تعریف گلستر[7] عبارت می باشد از شکاف قابل نظاره بین آمال و نیازهای ساکنان و واقعیت موجود بستر سکونتی آنها(Varady and Preiser, 1998). در تعریفی دیگر، رضایتمندی سکونتی[8] معادل اندازه رضایت تجربه شده فرد یا عضو ی از یک خانواده از جایگاه سکونتی فعلی خود محسوب شده می باشد(McCray and Day, 1997).

همچنین رضایتمندی سکونتی به عنوان احساس رضایت حاصل از دست یافتن فرد به آمال و نیازهای سکونتی خویش تعریف شده و به عنوان شاخصی مهم به روش های مختلف به وسیله برنامه ریزان، معماران، توسعه گران و سیاست گذاران به کار می­رود(Abdul Mohit and et.al, 2010). در مجموع این مفهوم نشانه­ای مهم مبنی بر وجود ادراک­های مثبت ساکنان نسبت به کیفیت زندگی خویش تلقی می­گردد. در طول زمان، بسیاری از محققان خود را وقف مدل سازی و ارزیابی رضایت مندی سکونتی به عنوان یک شاخص کیفیت محیط سکونت کرده­اند(Jen Tu and Ting Lin, 2008).

[1]. Jelinkova

[2]. Picek

[3]. Gruber

[4]. Shelton

[5]. Ha

[6]. Weber

[7]. Galster

[8]. Residential satisfaction

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه