عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

یافته­های استنباطی

در این بخش با بهره گیری از روش­های آمار استنباطی به تحلیل و آزمون فرضیات و شناسایی چگونگی روابط بین متغیرها براساس فرضیات پژوهش پرداخته می­گردد. در این قسمت جهت شناخت اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی و عوامل موثر بر آن در روستاهای ادغام شده در شهر سنندج به طرح گویه­های در ابعاد مختلف به صورت طیفی پرداخته گردید. همچنین با بهره گیری از نرم افزار SPSS داده­های جمع آوری شده از جامعه نمونه مورد تجزیه و تحلیل و فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفته­اند.

 

4-6-2-1. ارزیابی اندازه کیفیت محیط مسکونی

برای به دست آوردن کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده از نظر ساکنین از آزمون t تک نمونه­ای بهره گیری شده می باشد. پس در اولین گام به سنجش و ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج خواهیم پرداخت.

4-6-2-1-1. کیفیت سازمان دسترسی و فضایی

به مقصود سنجش سطح کیفیت دسترسی از 8 گویه بهره گیری شده می باشد. در این راستا با مقایسه متوسط سطح کیفیت دسترسی محاسبه شده که رقمی معادل (17.19) را نشان می­دهد با متوسط سطح گویه­های مورد ارزیابی که 24 برآورد شده، می­توان با عنایت به سطح معناداری محاسبه شده که رقمی پایین­تر از آلفا 05/0 را نشان می­دهد، فرض پایین بودن کیفیت سازمان دسترسی و فضایی را در محدوده مورد مطالعه قبول نمود و پذیرفت که بر اساس نظرات جامعه نمونه سطح کیفیت سازمان دسترسی و فضایی کمتر از سطح متوسط ارزیابی شده می باشد.

کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به مقصود سنجش سطح کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات از 11 گویه بهره گیری شده می باشد. در این راستا با مقایسه متوسط سطح کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات محاسبه شده که رقمی معادل (23.19) را نشان می­دهد با متوسط سطح گویه­های مورد ارزیابی که 33 برآورد شده، می­توان با عنایت به سطح معناداری محاسبه شده که رقمی پایین­تر از آلفا 05/0 را نشان می­دهد، فرض مناسب بودن کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات را در محدوده مورد مطالعه رد نمود

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه