ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت محیط

مفهوم کیفیت محیط به وسیله طیف متنوعی از متفکران و پژوهشگران متعلق به حوزه­های علمی گوناگون مورد توجه قرار گرفته و تعاریف متعددی از آن ارائه شده می باشد. مرور و مطالعه تعاریف موجود، نشان دهنده دو توجه و رویکرد متفاوت در تعریف مفهوم مورد نظر می باشد؛ تعدادی از نویسندگان قائل به ماهیت مستقل این مفهوم بوده و با تأکید بر مؤلفه­های کیفیت محیط: ماهوی دوگانه (عینی – ذهنی) به تبیین و تشریح آن پرداخته­اند: کیفیت محیط موضوعی پیچیده دربرگیرنده ادراکات ذهنی، توجه­ها و ارزش های گروه ها و افراد مختلف می باشد. کیفیت محیط از برآیند کیفیت اجزای تشکیل شده یک ناحیه معین حاصل می گردد. اما با وجود این بیش­تر از جمع اجزای سازنده، بر ادراک کلی از یک مکان دلالت دارد. اجزای سازنده (طبیعت، فضای باز، زیرساخت ها، محیط بشر ساخت (مصنوع)، تسهیلات محیط کالبدی و ذخایر طبیعی) هر یک مشخصات و کیفیت های خاص خود را دارا می باشند(Van Kamp and et al: 2003). اما گروهی دیگر از محققان تلقی متفاوتی از مفهوم کیفیت محیط داشته و تعریف آن را در ربط و پیوند با مفهوم کلی تر کیفیت زندگی ممکن می­دانند. هم زمان با پدیدار شدن بحران­های محیطی، کیفیت محیط سکونت به عنوان بخشی از مفهوم کلی کیفیت زندگی شناخته گردید. این مفهوم به مثابه بازتابی از تمامی جوانب احساس رفاه فردی، شامل همه متغیرهایی که بر رضایتمندی بشر مؤثرند، فرض شده می باشد(رفیعیان و همکاران، 1389: 67).

تعاریف متعددی از مفهوم کیفیت محیط از جانب محققین ارائه شده می باشد. در زیر به ذکر چند نمونه از این تعاریف می­پردازیم:

کیفیت محیط موضوعی پیچیده در بر گیرنده ادراکات ذهنی، توجه­ها و ارزش­های گروه­ها و افراد مختلف می باشد(Porteous, 1971). کیفیت محیط را می­توان به عنوان بخشی اساسی از مفهوم گسترده­تر (کیفیت زندگی) تعریف نمود: ترکیبی از کیفیات پایه نظیر سلامت و ایمنی با جوانبی نظیر آسایش و جذابیت. کیفیت محیط از برآیند کیفیت اجزای متشکله یک ناحیه معین حاصل می گردد. اما با این تفاصیل بیشتر از جمع اجزای سازنده، بر ادراک کلی از یک مکان دلالت دارد. اجزای سازنده (طبیعت، فضای باز، زیر ساخت­ها، محیط بشر ساخت (مصنوع)، تسهیلات محیط کالبدی و ذخایر طبیعی) هر یک مشخصات و کیفیات خاص خود را دارا می باشند. همزمان با پدیدار شدن بحران­های محیطی، کیفیت محیط به عنوان بخشی از مفهوم کلی کیفیت زندگی شناخته گردید. این مفهوم به مثابه بازتابی از تمامی جوانب احساس رفاه فردی، شامل همه متغیرهایی که بر رضایت مندی بشر موثرند فرض شده می باشد(رفیعیان و همکاران، 1389: 67).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه