عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت زندگی:

حیطه مربوط به کیفیت زندگی و سنجش آن شاید در هیچ زمانی به اندازه امروز وسیع نبوده می باشد. اقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعی و دولتمردان هر کدام از دیدگاه خاصی به این مقوله می­نگرند. این امر از آنجا ناشی می­گردد که شاخص­های مربوط به کیفیت زندگی طیف وسیعی را در بر می گیرند که از تغذیه و پوشاک گرفته تا مراقبت­های بهداشتی، محیط اجتماعی و محیط مادی پیرامون را شامل می گردد. اگر چه کیفیت زندگی در بعضی از منابع به سطح زندگی ترجمه شده می باشد اما سطح زندگی و پیشرفت مادی فقط یکی از پایه های کیفیت مادی زندگی را شامل می­گردد. در واقع مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر مرکب می­باشد که از چندین متغیر مرکب متأثرمی گردد. تغییر در سطح درآمد مردم، شرایط زندگی، وضع سلامت محیط، فشار روحی و روانی، فراغت، شادمانی خانوادگی، روابط اجتماعی و چندین متغیر دیگرنظیر آن به شکل مرکب کیفیت زندگی و تغییرات آن را تعییین می کند(جاجرمی و کلکته، 1385: 6).

واژه کیفیت در لاتین (qual)  به معنی چیزی و چه و quality به مفهوم چگونگی آمده و  qolاز نظر واژه به معنی چگونگی زندگی می باشد و دربرگیرنده تفاوت­های آن می باشد که برای هر فرد منحصر به فرد بوده و با دیگران متفاوت می باشد(کردزنگه، 1385: 20). اصطلاح کیفیت زندگی تا اندازه­ای مبهم می باشد از یک سو کیفیت زندگی فردی به عنوان پنداشتی از چگونگی گذران فرد مطرح می گردد و از بعدی کلی­تر کیفیت زندگی جایگاه های زندگی حول یک عامل را شامل می­گردد. جایگاه­هایی نظیر محیط پیرامونی و یا فرهنگ در یک جامعه معین. کالمن[1] در سال (1984) می گوید کیفیت زندگی گستردگی و انبساط آرزو می باشد که از تجارب زندگی نشأت  می­گیرد. وینسید[2] (1985) معتقد می باشد کیفیت زندگی یک مفهوم بسیار ذهنی و شخصی می باشد که معمولاً بر پایه خوشحالی و رضایت فرد با عواملی که بر روی رفاه اجتماعی، روانی، جسمی، و عملکرد وی تاثیر می­گذارد بنا می گردد. زان[3] (1992) کیفیت زندگی را درجه رضایت در تجارب زندگی فرد می­داند وی ذکر می کند کیفیت زندگی، شامل رضایت از زندگی در تصور از خود و فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی می باشد. لیو[4] سه رویکرد را در مطالعه مفهوم کیفیت زندگی ارائه می­دهد: 1- ­ارائه تعاریف مشخص از عناصر تشکیل دهنده کیفیت زندگی مانند شادکامی، رضایتمندی، ثروت، کسب زندگی. 2-  ارائه تعریف از طریق بکارگیری انواع مشخصی از شاخص­های عینی و ذهنی اجتماعی مانند تولید ناخالص داخلی، بهداشت، شاخص رفاه، شاخص آموزشی.3- ارائه تعریف مستقیم بر اساس تعیین متغیرها یا عوامل و مؤلفه­های موثر بر کیفیت زندگی و در نظر داشتن زمینه ها و شرایطی که در آن سطح کیفیت زندگی تعیین می گردد. در تعریفی دیگر کیفیت زندگی به میزانی از رضایت یا احساس رفاه مردم مربوط می­گردد که در محیط معینی تجربه می گردد. گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1995) نیز کیفیت زندگی را به عنوان ادراک افراد از جایگاه شان در زندگی در متن نظام های فرهنگی و ارزشی که در آن زندگی می کنند و در ارتباط با اهداف، انتظارات، استانداردها و علایق شان تعریف می کند. به اظهار دیگر رضایت از زندگی به عنوان مؤلفه اصلی کیفیت زندگی مورد تاکید قرار می گیرد. آن گونه که عبدی و گودرزی (1378) نشان می­دهند در این ارتباط سه نوع رضایت از زندگی هست. 1-  رضایت ناشی از برخورداری افراد از امکانات، 2- رضایت ناشی از ارتباط که معطوف به روابط اجتماعی می باشد، 3- رضایت ناشی از بودن این که ما هستیم در قضاوت ما از کیفیت زندگی مؤثر می باشد. این رضایت به معنای سر زندگی و کنترل بر زندگی خود پیش روی از خود بیگانگی مربوط می گردد. علاوه بر مطالعه کیفیت زندگی به صورت مفهوم ذهنی ممکن می باشد این مفهوم به مقصود نظاره اثرات تغییرات و سیاستگذاری­ها و اندازه و اهمیت آن به گونه عینی نیز در نظر گرفته گردد. به عنوان مثال میلز[5] (1985) نشان می دهد که اصطلاح کیفیت زندگی معمولاً یا به عنوان برآوردهای ذهنی رضایتمندی و بهزیستی توصیف می گردد و یا به عنوان مجموعه­ای از ستانده های اقتصادی و اجتماعی که توسط افراد یا گروه ها بدست آمده می باشد.

[1]. Kalman

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]. Winsted

[3]. Zan

[4]. Liu

[5]. Milz 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه