ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

معضلات و موانع پژوهش

معمولاً محققان در مسیر انجام پژوهش خود، ناخواسته با محدودیت­ها و مشکلاتی مواجه می­گردند که بسته به نوع پژوهش متفاوت بوده و گاه این نوع معضلات بر نتایج پژوهش تاثیرگذار می­باشند. عمده­ترین معضلات و موانع این پژوهش شامل موارد ذیل می­گردد:

  1. کمبود منابع در موضوع مورد پژوهش،
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. عدم همکاری بعضی از مسئولین جهت ارائه اطلاعات و داده­ها،
  4. معضلات مربوط به جمع آوری اطلاعات و پیمایش میدانی،

 

1-10. واژه شناسی پژوهش:

کیفیت: واژه کیفیت مفهومی می باشد که در تمامی دانش ها و زمینه های مرتبط با زندگی بشر به کار رفته و مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. کیفیت در حالت عادی و به معنای کاملا واضح برای وصف درجه کمال اشیاء و پدیده ها به کار برده می گردد. اما مفهوم کیفیت، مفهومی نسبی می باشد که واجد معنایی فراتر از از معنای بدیهی و معمول آن می باشد. مفهوم کیفیت دو وجه دارد. یعنی کیفیت در عین حال که مبهم و چند پهلو می باشد، روشن و واضح نیز می­باشد. در واقع مقصود از کیفیت از طرفی خاصیت ها و ویژگی های اصلی یک چیز می باشد، از طرف دیگر کیفیت، سیستمی از جزء کیفیت هائی می باشد که یک چیز را به وجود آورده­اند(پاکزاد، 1385: 78).

کیفیت محیط: کیفیت محیط به عنوان شاخصی برای اندازه گیری درجه­ای از محیط که برای زیستن بشر مناسب می باشد، مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. بر طبق استاندارد های برنامه ریزی شهری چین، مفهوم کیفیط محیط شهری می تواند چنین تعریف گردد: کیفیت محیط شهر درجه­ای می باشد که تمام محیط یا بعضی عناصر محیط در مقیاس شهر همانند، اتمسفر و آب جهت زیست بشر، اقتصاد شهری و محیط اجتماعی مناسب باشد. بدین ترتیب، وجوه خاصی از شاخص های کیفی نظیر سلامت و امنیت در ترکیب با جنبه های راحتی و جذابیت محیطی می تواند مفهومی عمیقتر از واژه کیفیت محیطی را در ذهن تداعی کند(حاجی نژاد و همکاران، 1389: 67).

کیفیت محیط مسکونی: کیفیت محیط مسکونی ترکیبی از واحد های مسکونی که واجد ارزش ذهنی به شمار می رود. این ارزش به واسطه ارزش محیط مسکونی شهری که در بردارنده ویژگی های اساسی نظیر رضایت مندی فردی از مسکن، محله و همسایگان می باشد، تعیین می گردد. بدین ترتیب ارزش ذهنی کلی محیط مسکونی شهری، معادل مجموع ارزیابی های صورت گرفته از ویژگی ها و مولفه های سازنده محیط می باشد(رفیعیان و همکاران، 1387: 8).

روستاهای ادغام شده در شهر: توسعه فیزیکی شهرها  فرایندی پویا و مداوم  می باشد که طی  آن محدوده های  فیزیکی شهر  و فضاهای  کالبدی آن در جهات عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی  افزایش می یابد، و گسترش فضایی  شهرها و خورندگی روستاها و اراضی پیرامونی آنها را در بردارد که در مادر شهرهای منطقه­ای نمود گسترده­ای داشته می باشد. در نتیجه گسترش کالبدی- فضایی شهر در  طی این دوره، روستا را با تمام زمین­های زراعی، باغی و مراتع پیرامونشان در بافت خود ادغام می کند، که به علاوه گسترش کالبدی فضایی منجر به تورم جمعیتی و رشد روستاهای پیرامونی می گردد. در نتیجه این افزایش جمعیت وگسترش بی رویه فیزیکی شهرها، تبدیل تأثیر تولیدی – کشاورزی روستاهای پیرامون آن به تأثیر سکونتی- خوابگاهی را سبب می­گردد که به این فرایند ادغام روستاها در شهر می­گویند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه