ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش پژوهش:

روش پژوهش مورد بهره گیری در این پژوهش شامل روش توصیفی- تحلیلی می باشد. لذا با بهره گیری از مطالعات اسنادی و کتابخانه­ای در راستای تعیین معیارهای سنجش کیفیت محیط و ارائه چهارچوب نظری ارزیابی کیفیت محیط در روستاهای ادغام شده در شهر، مفاهیم مربوط به کیفیت محیط و روستاهای ادغام شده در شهر مطالعه می­گردد. در ادامه با شناخت ویژگی­های نمونه­های مورد مطالعه (روستاهای حسن آباد و نایسر)، شاخص­های سنجش کیفیت محیط برای مطالعه حاضر انتخاب می­شوند.

در ادامه به مقصود جمع آوری اطلاعات از شیوه مطالعات میدانی، تهیه و تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه بهره گرفته می­گردد. شایان ذکر می باشد که به مقصود انتخاب نمونه­ها از روش نمونه گیری کوکران (Cochran) بهره گیری می­گردد. در نهایت، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده نیز از تکنیک­های آماری و نرم افزار SPSS، آزمون­های آماری، نقشه و عکس بهره گیری می­گردد.

 

1-7. روش گردآوری اطلاعات:

روش جمع آوری اطلاعات با در نظر داشتن ماهیت مطالعه به صورت کتابخانه­ای- اسنادی و پیمایش میدانی خواهد بود. در آغاز به مقصود تکمیل مبانی نظری پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه­ای مفاهیم، رویکردها، نظریه­های تبیین کننده پژوهش و شاخص­های ارزیابی کیفیت محیط مسکونی به دست خواهد آمد. سپس با کمک ابزار پرسشنامه شاخص­های انتخاب شده به بوته آزمون گذاشته خواهد گردید.

 

1-8. پیشینه پژوهش:

پیشینه مطالعاتی در حوزه کیفیت محیط مسکونی شهری را بایستی در دو سطح، یعنی منابع و پژوهش­های خارجی و منابع داخلی مورد مطالعه قرار داد. به گونه کلی مطالعه سیستماتیک در مورد کیفیت محیط (سکونتی) تقریباً جدید می باشد و به گونه کلی منحصر به نیمه دوم قرن بیستم می­گردد. اف. ام. کارپ و همکارانش مطالعات انجام شده در این زمینه را به دو دسته تقسیم نموده­اند؛ 1- بعضی از مطالعات اولیه به گونه جنبی به موضوع کیفیت محیط مرتبطند. ویژگی این مطالعات قدمت بیشتر آنها و مطالعه ارتباط متقابل فرد با محیط بلافصل خود می باشد (اثرات مجاورت فیزیکی واحدهای مسکونی بر رفتار اجتماعی افراد). 2- بعضی دیگر از تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت محیط، بر روی خصوصیات افراد ساکن در یک محله به عنوان همسایه متمرکز شده می باشد. در بعضی از این مطالعات مشخص شده که خصوصیات افراد ساکن در محله خیلی مهمتر از شاخص­های فیزیکی محلات در تعیین اندازه رضایت ساکنان می باشد(مولودی، 1388: 10).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد