ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

یافته­های توصیفی

در قسمت نخست یافته­های توصیفی پژوهش، بر اساس داده­های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و مطالعات میدانی که می­تواند بیانگر وضعیت موجود محدوده مورد مطالعه نیز باشد، ارایه می­گردد.

 

4-6-1-1. ترسیم ویژگی­های کلی مخاطبان: وضعیت سن

همان گونه که در جدول (4-4) نشان داده شده می باشد از مجموع 365 نفر مخاطبی که مورد پرسشگری واقع شده­اند، 203 نفر معادل 56 درصد را زنان و 162 نفر معادل 44 درصد را مردان تشکیل داده­اند. در این بین از لحاظ وضعیت سنی نیز افراد 30 تا 60 سال بیشترین تعداد فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

وضعیت تأهل

همان گونه که نتایج جدول و نمودار (4-6) نشان می­دهد، از تعداد کل پاسخ گویان، 81 درصد متاهل و 19 درصد مجرد بوده­اند.

وضعیت تحصیلات

وضعیت سواد در جامعه نمونه در هشت سطح مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده حاصل از پرسشنامه از مجموع پاسخگویان 94/7 درصد فاقد سواد، 88/32 درصد ابتدایی، 90/18 درصد در مقطع راهنمایی، 88/12 درصد متوسطه، 94/24 درصد دیپلم و 46/2 درصد را فوق دیپلم تا لیسانس تشکیل می­دهند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه