ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

روایی و پایایی پرسشنامه:

برای سنجش پایایی سوالات پرسشنامه با بهره گیری از آزمون الفای کرونباخ نتایج پرسشنامه­ها را مورد آزمون قرار داده­ایم که مقدار آلفای به دست آمده از این آزمون برابر (86/0) می باشد که نشان دهنده پایایی خوبی می باشد. همچنین به مقصود شناسایی و روایی پرسشنامه از آزمون کرویت بارتلت (KMO) بهره گیری شده که عدد به دست آمده معادل (63/0) بوده که نشان دهنده روایی خوبی می­باشد.

 

3-7. جامعه آماری، روش نمونه­گیری و تعداد نمونه:

شهر سنندج به عنوان یک شهر بزرگ منطقه­ای طی سه دهه اخیر رشد شتابانی هم در افزایش جمعیت و هم در گسترش سطح داشته می باشد، به گونه­ای که خزش پیوسته این شهر طی دوره مذکور هشت روستا را با تمام زمین­های زراعی، باغی و مراتع پیرامونشان در بافت خود ادغام کرده و اکنون کوچک­ترین نشانه­ای از ساختارهای روستایی خود ندارند. روستاهایی که از سال 1355 تا 1380 در شهر سنندج ادغام شده­اند، روستاهای کمیز، حاجی آباد، مبارک آباد، فرجه، قرادیان، خانقاه سنندج، دگایران و قشلاق نام داشتند. در دهه اخیر نیز دو نقطه روستایی دیگر به نام­های حسن آباد و نایسر به این تعداد افزوده شده­اند که به دلیل فاصله اندکی با شهر سنندج با عنوان ناحیه منفصل شهری به حیات خود ادامه می­دهند. با در نظر داشتن جدید بودن ادغام این روستاها در شهر سنندج و برخورداری از بعضی ویژگی­های روستایی، برخورداری از بیشترین اندازه رشد جمعیتی نسبت به نقاط سکونتی مجاور، تأثیر پررنگ سکونتی- خوابگاهی آنها برای شهر سنندج و همچنین وجود آمار و اطلاعات دقیق به عنوان نمونه موردی این پژوهش برگزیده شدند.

جامعه آماری در این پژوهش روستاهای ادغام شده در شهر سنندج شامل دو روستای نایسر و حسن آباد می باشد که بر اساس آمار رسمی سال 1385، در کل دارای جمعیتی معادل 28120 نفر (جمعیت نایسر 18972 و جمعیت حسن آباد 9148 نفر می باشد) می باشد. در این پژوهش با بهره گیری از روش کوکران به تعیین حجم نمونه اقدام کرده­ایم. بر اساس این روش برای برآورد حجم نمونه از تکنیک­ها و روش­های آماری بهره گیری می­گردد. منتها محقق برای بجای آوردن آن به دانستن اطلاعاتی درمورد جامعه­ای که قصد انتخاب نمونه از آن را دارد، نیاز دارد. ویژگی عمده این فرمول، آن می باشد که می­توان حجم جامعه را نیز در آن دخالت داد و به یک نمونه منطقی­تری دست پیدا نمود. این روش که برای برآورد حجم نمونه در متغیرهای کیفی به کار می­رود به صورت زیر می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این فرمول t اندازه متغیر در توزیع نرمال می باشد که از جدول مربوط به سطح احتمال مورد نظر استخراج می­گردد.P  درصد توزیع صفت در جامعه یعنی درصد افرادی می باشد که دارای آن صفت مورد مطالعه می­باشند. q درصد افرادی می باشد که فاقد آن صفت در جامعه هستند. d تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با اندازه برآورد آن صفت در جامعه می باشد که حداکثر نسبت آن تا 0.05 می باشد و دقت نمونه­گیری نیز به آن بستگی دارد و در نهایت n حجم جامعه آماری می باشد(مولودی، 1388، 25).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد