عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1. مطالعه عملکرد مدیریت شهری با بهره گیری از ضرایب همبستگی

ضریب همبستگی آماره­ای می باشد جهت اندازه­گیری قدرت یا درجه ارتباط خطی بین دو متغیر که هر کدام با واحدهای مخصوص به خود اندازه­گیری شده­اند. دامنه ضریب همبستگی بین 1 تا 1- در تغییر می­باشد، به صورتی که مقادیر نزدیک به 1 و 1- نشان از همبستگی قوی مثبت و منفی بین متغیرها حکایت دارد؛ در حالی که هر چه مقدار همبستگی به صفر نزدیک­تر گردد از قدرت همبستگی کاسته شده، به طوری که در نقطه صفر متغیرها هیچ ارتباط­ای با یکدیگر ندارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قبل از انجام همبستگی، نرمال بودن داده­ها، عدم وجود داده­های پرت و مطالعه وضعیت پراکنش داده­ها و نظاره الگوی همبستگی آنها مفید می­باشد، پس آغاز مبادرت به ترسیم پراکندگی داده­ها گردیده می باشد. (شکل ‏4‑35) نشان می­دهد که ارتباط­ای تقریبی و مستقیم بین اندازه پایداری و رضایت از عملکرد مدیریت شهری هست و می­توان با در نظر داشتن مقیاس داده­ها از آزمون همبستگی متناسب (پیرسون) بهره گیری نمود.

در ادامه جهت شناخت ارتباط احتمالی و شدت ارتباط بین اندازه پایداری و عملکرد مدیریت

شهری در محدوده مورد مطالعه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری گردیده می باشد (جدول ‏4–25). یافته­های پژوهش نشان می­دهد ارتباط معناداری بین اندازه پایداری محله­ای و عملکرد مدیریت شهری وجود ندارد. براساس یافته­های پژوهش بین اندازه پایداری محله­ای و رضایت از عملکرد مدیریت شهری علی­رغم وجود ارتباط 0.651 اما با در نظر داشتن بالاتربودن سطح معناداری از 0.05 (که برابر با 0.058) می­باشد نمی­توان به وجود ارتباط بین متغیرها پی برد.

جهت اطمینان از صحت نتیجه فوق اندازه همبستگی در ابعاد مختلف نیز مورد آزمون قرار گرفت؛ نتایج نشان می­دهد که اندازه همبستگی به غیر از در بعد زیست- محیطی با مقدار 0.674 با سطح معناداری 0.05که ارتباط­ای مستقیم بوده، وجود ارتباط در سایر ابعاد یعنی در بعد اجتماعی- فرهنگی، بعد اقتصادی و بعد فیزیکی- کالبدی با در نظر داشتن بیشتر بودن سطح معناداری از 0.05 را نمی­توان معنادار دانست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه