ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1. آزمون آماری F یا تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی[1]

آزمون F یا تحلیل واریانس یک طرفه برای آزمون تفاوت میانگین یک متغیر در بین بیش از دو گروه (3 گروه و بیشتر) به کار می­رود. در این آزمون که تعمیم یافته آزمون t با دو نمونه مستقل می باشد، مقایسه میانگین­ها و هم­قوارگی چند جامعه، راحت­تر از آزمون t می­باشد. در این آزمون واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه می­گردد که به همین خاطر به آن آزمون واکاوی واریانس[2] نیز گفته می­گردد (حبیب­پور و صفری، 1390: 558).

در هنگام تحلیل واریانس و به تعبیری آزمون تفاوت میانگین­ها در بین سه گروه و بیش­تر، علاوه بر آزمون معناداری تفاوت میانگین­ها، لازم می باشد به کیفیت این تفاوت نیز پی ببریم؛ زیرا که آشنایی با کیفیت این تفاوت تأثیر مهمی در آزمون فرضیه و تفسیر نتایج آن دارد که این امر با آزمون­های تعقیبی[3] محقق می­گردد (سرمد و همکاران، 1382: 291). آزمون توکی یکی از این آزمون­های تعقیبی می باشد که به آزمون کم­ترین تفاوت راستین[4] نیز معروف می باشد و از آماره طیف استیودنت شده برای تمامی مقایسه­های جفتی بین گروه­ها بهره گیری می­کند و نرخ خطای تجربی را با نرخ خطای حاصل از جمع­آوری برای تمامی مقایسه­های جفتی هماهنگی می­کند (حبیب­پور و صفری، 1390: 562).

آزمون شفه[5] نیز یکی دیگر آزمون­های تعقیبی می باشد که برای گروه­های با حجم نابرابر مورد بهره گیری قرار می­گیرد. اما اشکال عمده این روش محتاطانه یا محافظه­کارانه بودن آن می باشد. بدین معنی که زیرا آزمون شفه تمامی ترکیب­های خطی احتمالی میانگین گروه­ها را آزمون می­کند، پس در این آزمون صرفاً ترکیب­های جفتی آزمون نمی­شوند، به همین خاطر برای این که تفاوت بین میانگین­ها معنادار باشد، نیازمند اندازه بالایی از تفاوت هستیم (حبیب­پور و صفری، 1390: 561). همچنین آزمون شفه در مقایسه با آزمون توکی، برای آزمون یک دسته اطلاعات یکسان، فرض صفر را کمتر رد می­کند (شریفی و نجفی زند، 1378: 238). به همین خاطر جهت تحلیل و مقایسه میانگین گروه­ها (محلات نه­گانه) از آزمون توکی بهره گیری گردیده می باشد.

1-1-2. آزمون آماری ضرایب همبستگی و رگرسیون خطی

ضرایب همبستگی شامل سه دسته از همبستگی­ها به نام­ها اسپیرمن[6]، پیرسون[7] و تاو کندال[8] می باشد که بسته به نوع و مقیاس داده­ها از آنها بهره گیری می­گردد. ضریب همبستگی پیرسون که به عنوان ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون، ضریب همبستگی و ضریب همبستگی دو جانبه نیز نامیده می­گردد، برای محاسبه درجه و اندازه ارتباط خطی بین دو متغیر در سطح فاصله­ای و نسبی به کار می­رود. در واقع این همبستگی اندازه ارتباط خطی بین دو متغیر فاصله­ای و نسبی را اندازه­گیری می­کند. مقادیر ضریب همبستگی پیرسون بین 1- تا 1+ در نوسان می باشد که علامت آن نشانگر جهت ارتباط (مثبت یا منفی) و مقدار آن اندازه ارتباط را نشان می­دهد (صفری و حبیب­پور، 1390: 454).

[1] . Tukey

[2] . ANOVA

[3] . Post hoc

[4] . Genuine

[5] . Scheffe

[6] . Spearman

[7] . Pearson

[8] . Kendall’ tau-b

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه