عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1. اعتبار و پایایی گویه­ها

ارزیابی عملکرد، در حقیقت یکی از ابزارهای اصلی و اساسی مدیریت جهت تحقق اهداف، استراتژی­ها و برنامه­ها می­باشد و یکی از راه­های ارزیابی عملکرد اندازه رضایت مردم می­باشد. پس گام اول توسعه یک پایگاه اطلاعاتی می باشد که نظرات و رضایت مردم را پیش روی عملکرد مدیران مشخص کند. لذا در این پژوهش با بهره گیری از مشارکت شهروندی و جمع­آوری نظرات آنان از طریق پرسشنامه، به تجزیه و تحلیل آنها بر اساس نتایج حاصله از پرسشنامه پراخته شده می باشد.

یک پرسشنامه خوب بایستی از ویژگی­هایی مانند سهولت در اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، اعتبار و پایایی برخوردار باشد. در این بین مهم­ترین مواردی که به مقصود سنجش درستی اندازه­گیری مفاهیم و ابزار محقق­ساخته به کار می­رود، روایی[1] و پایایی[2] می باشد (ساعی، 1387: 81). مقصود از روایی این می باشد که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات، دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد و به بیانی دیگر عین واقعیت را به خوبی نشان دهد. پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز یاد می­گردد، عبارت می باشد از این که اگر یک وسیله اندازه­گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه، در زمان یا مکان دیگر مورد بهره گیری قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل گردد؛ به بیانی دیگر ابزار پایا یا معتبر ابزاری می باشد که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ­نیا، 1389: 182). با علم به این که یک آزمون بایستی پایا باشد تا بتواند روا نیز باشد و به بیانی دیگر پایایی شرط روایی می باشد؛ آغاز مبادرت به سنجش پایایی ابزار به تبیین زیر گردید. به مقصود افزایش اعتبارسوالات، پس از تعریف عملیاتی در راستای هدف اصلی پژوهش، پرسشنامه طراحی گردید. جهت برآورد اندازه پایایی و مطالعه اندازه صحت سوالات و سنجش سطح مناسب ابزار تحلیل، با بهره گیری از روش ضریب آلفای کرونباخ، مقدار آلفای تمامی گویه­ها محاسبه گردید. این نکته نیز شایان ذکر می باشد که در محاسبه این ضریب به همسو بودن گویه­ها و دسته­بندی آنها توجه گردیده می باشد. از آنجا که ضریب آلفا محاسبه شده برابر با 0.725 می­باشد (نتایج خروجی در قسمت ضمائم آمده می باشد) پس از اندازه حداقل قابل قبول یعنی 0.7 بیشتر بوده و اعتبار و پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار می­گیرد.

[1] . Validity

[2] . Reliability

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه