ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1. روش­ها و ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات (روش­شناسی پژوهش)

طی مراحل مختلف این رساله کوشش به اقدام آمده می باشد تا با یک شناخت علمی و دیدگاه چند بعدی، مسائل مربوط به پایداری محله­ای، مدیریت شهری و تأثیر آن در پایداری محله­ای مورد کندوکاو قرار گیرد و در نهایت با شناخت وضع موجود و کوشش در جهت برداشتن موانع در راستای متناسب کردن اهداف مدیریت شهری در جهت تحقق محله پایدار گام برداشته گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر از نظر روش از دو روش توصیفی- تحلیلی جهت شناخت و تعیین وضعیت پایداری محله­ای و روش پیمایشی جهت شناخت و تحلیل عملکرد و تأثیر مدیریت شهری پایداری محلات بافت تاریخی بهره گیری گردیده می باشد. بدیهی می باشد که هر پژوهش علمی نیازمند به کارگیری ابزارهایی جهت انجام روش­های مورد می باشد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش در بخش مبانی با روش کتابخانه­ای، که از معمول­ترین روش­های آن بهره گیری از کتاب­ها، گزارشات، مقالات، سالنامه­های آماری یزد و مراجعه به سازمان­های مرتبط با مسائل شهری مانند شهرداری یزد، به ویژه شهرداری ناحیه تاریخی، سازمان میراث فرهنگی و سایر سازمان­های مرتبط و همچنین اطلاعات مربوط به بخش عملکرد مدیریت شهری با بهره گیری از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه­های بسته و پنج گزینه­ای براساس طیف لیکرت[1] با در نظر داشتن سوال و فرضیه پژوهش و در ارتباط با ابعاد پایداری محله­ای از بین شهروندان بالای 20 سال خانوارهای ساکن ناحیه تاریخی فراهم گردیده می باشد.

1-2. جامعه آماری و حجم نمونه

با در نظر داشتن ماهیت و فرضیات پژوهش جامعه آماری پژوهش در بخش پرسشنامه­ای شهرواندان ساکن در محدوده بافت تاریخی شهر یزد می­باشد. از آنجا که مراجعه به همه آنها امکان­پذیر نبوده، ناگزیر به انتخاب جمعی به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به کل جامعه هستیم. روش انتخاب نمونه بنابر بستر گسترده پژوهش و ماهیت جغرافیایی آن و با عنایت به ناهمگونی جامعه و جمعیت محلات بافت تاریخی، روش نمونه­گیری احتمالی طبقه­بندی شده مناسب تشخیص داده گردید که آغاز با بهره گیری از فرمول کوکران[2] (معادله ‏3‑1) تعداد 380 نمونه به عنوان حجم نمونه محاسبه و سهم هر یک از محلات با در نظر داشتن جمعیت آنها و با بهره گیری از روش نمونه­گیری احتمالی طبقه­بندی شده برآورد گردید؛ سپس با پیمایش در بافت تاریخی، پرسشنامه­ها با روش احتمالی ساده از بین افراد 20 سال به بالا توزیع و تکمیل گردید. از این تعداد 24 پرسشنامه از طریقه کار حذف و در نهایت کار تحلیل با 356 پرسشنامه قابل قبول ادامه پیدا نمود

[1] . Likert

[2] – Cochran

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه