ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1. توسعه محلّه­ای پایدار

با مطرح شدن محلّه به عنوان «سلول زندگی شهری[1]» تحقق توسعه پایدار نیز تنها در قالب توسعه محلّه­ای و در مقیاس محلّی و در ادامه تفکر « جهانی بیندیش، محلّی اقدام کن[2]» دنبال گردید (معصومی، 1390: 62). با این مقدمه نظریه توسعه محله­ای پایدار در چند دهه اخیر تفکر نوینی در شیوه توسعه محلات شهری ارائه نموده می باشد. غالباً اصطلاحات دیگری نیز هست که تا حدودی به این مفهوم تصریح می­کنند و یا در ارتباط هستند مانند آنها می­توان به توسعه سبز[3]، محیط مصنوع پایدار[4]، اجتماع سبز[5]، جوامع پایدار[6] و جامعه سالم[7] تصریح نمود.

توسعه پایدار کوچکترین پاره شهری، منوط به بهره­برداری و بهره گیری از منابع طبیعی، انسانی و اکولوژیک به گونه­ای می باشد که همه ساکنین حال و آینده از سطح مناسبی از بهداشت، امنیت، انسجام اجتماعی برخوردار بوده و محیط زیست مطلوب و اقتصادی پویا را تجربه کنند (کلاین[8]، 2005: 162). توسعه پایدار محلی بر پایه توسعه اجتماعات محلی بنا می­گردد و حل معضلات از درون محله با ترکیب سرمایه­های طبیعی، کالبدی، انسانی و اجتماعی مقدور خواهد گردید و به بیانی توسعه­پایدار محلی رویکردی متوجه به اجتماعات محلی دارد و این عنصر بیشترین تأثیر را برای دستیابی به این مهم داراست (خاکپور و همکاران، 1388: 62). آن چیز که در رویکرد توسعه محله­ای هدف غائی به شمار می­رود، مردم و تأمین نیازهای اولیه و اساسی آنان با در نظر داشتن محیط زندگی آنهاست (فنی و صارمی، 1392، 37).

1-1-2. ابعاد پایداری محله

1-1-2-1. پایداری زیست- محیطی (اکولوژیکی)

در گذشته در نظر داشتن محدودیت اکولوژیک محل نظیر آب، بهره گیری از مصالح بومی، ابداع روش­های مؤثر و مناسب برای ادامه حیات نظیر قنات، بادگیر و غیره نمونه­هایی از پایداری بوده­اند (رحیمی، 1383: 36). امروزه پایداری اکولوژیکی به معنای حفظ منابع پایه در سطوحی که اختیارات آینده را سلب نکند و باعث حفظ یا ارتقاء ظرفیت، کیفیت و انعطاف اکوسیستم می باشد. این بعد از پایداری از طریق کاهش مصرف منابع و انرژی، کاهش حجم ضایعات، آلودگی­ها و بازیافت آنها و یافتن فناوری­های مناسب تقویت می­گردد (حکمت­نیا و زنگی­­آبادی، 1383: 40).

[1] . Urban Life Cellule

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] . Think Globally, Act Locally

[3] . Green Development

[4] . Sustianable Built Environment

[5] . Green Community

[6] . Sustianable Society

[7] . Healthy Society

[8] . Kline. A

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد