عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

پایایی

اگر ابزار اندازه گیری چندین بار مورد موضوع یکسانی به کار برده گردد و نتایج حاصل از آن یکسان باشند ابزار مورد نظر دارای پایایی لازم می باشد .برای تعیین و محاسبه ضریب پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می گردد که معروفترین آنها روش الفای کرونباخ می باشد ( مومنی و قیومی ،1386، 208 ) .جهت آزمون پایائی از شاخص های گوناگون بهره گیری می گردد که مهم ترین آنها “ضریب پایائی “می باشد که بین صفر و یک قرار دارد . عدد صفر معرف عدم پایائی و یک معرف پایائی کامل می باشد .

پس در این پژوهش ، پایایی ( تعین اعتماد ) پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با بهره گیری از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ در محیط spss  انجام گردید .در آزمون آلفای کرونباخ ضریب آزمون بایستی از 7/0بیشتر باشد تا پرسشنامه تایید گردد . همچنان که گفته گردید ،پایایی که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شوذ ، عبارت می باشد از این که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد بهره گیری قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل گردد که فرمول آن به تبیین زیر می باشد :

که در این فرمول :

j=تعداد سوالات پرسشنامه یا آزمون

Sj2=واریانس سوال iام

S2=واریانس کل آزمون

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قابل ذکر می باشد که ضریب آلفای کمتر از 6/0 درصد معمولا ضعیف ،دامنه 7/0 درصد قابل قبول و دامنه بیش از 8/0 درصد خوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد ، بهتر می باشد در این پژوهش پایایی پرسشنامه شهروندان برابر با   79/0 و پایایی پرسشنامه مدیران 87/0  می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه