عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

منبع :برآبادی ،1383، 59

حکمروایی شهری مفهومی می باشد که هم با مسولیت حکومت و هم با تعهد شهروندان ارتباط دارد . حکمروایی شهری براین اساس استوار می باشد که مشارکت در فرایند های سیاسی یا سازمانی در شهر به کنترل منابع شهر مربوط می گردد ( تقوایی و تاجدار , 1388 , 49و 48 ).

در مجموع حکم روایی خوب شهری را می توان شیوه و فرایند اداره ی  امور شهری با مشارکت و تعامل سازنده ی سه بخش دولتی , خصوصی و مدنی به مقصود نیل به شهر سالم , با کیفیت و قابلیت زندگی بالا و توسعه پایدار شهری تعریف نمود . از سوی دیگر بایستی متذکر گردید , موضوع و دغه غه ی حکمروایی خوب شهری صرفا مدیریت کارامد نیست , بلکه دارای ابعاد سیاسی مرتبط با دمکراسی , حقوق بشر و مشارکت مدنی در فرایندهای تصمیم گیری می باشد ( هابیتات , 2001 : 372 ). حکمروایی روشی برای تنظیم روابط اجتماعی در بین حوزه های خصوصی و سیاسی می باشد که دستیابی به توسعه پایدار را ممکن می کند . هایدن سه شرط نفوذ و نظارت شهروندان , رهبریت پاسخگو و مسئول و معامله به مثل اجتماعی را برای تسهیل حاکمیت خوب تعریف می کند (عسگری (الف ), 1378 : 139 ).حکمروایی , هنر حکومت کردن و بهترین شیوه سرپرستی و مدیریت منفعت عمومی می باشد .(Auclair ,2000:p.q). حکمرانی اعمال اقتدار اداری ,اقتصادی ,سیاسی در راستای مدیریت امور کشور در تمام سطوح بوده و سازو کارها ,فرآیندها و موسساتی را در برمی گیرد که از طریق آنها شهروندان و گروه های جامعه منافع خود را به هم پیوند زده ,حقوق خود را پیگیری ,تعهدادت خود را ادا و اختلافات خود را حل وفصل می نمایند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(puplic private interface in urban environmental in management ,2009& undp,2000,p1).

در واقع حکمرانی به افراد وسازمانهای می پردازد که در فرایند تصمیم گیری واجرای تصمیمات تأثیر دارند (hamedinger,2004,p3.و لازم به توجه می باشد که حکمرانی وجود قدرت در داخل وخارج از اقتدار نهادهای رسمی و غیر رسمی رابه رسمیت می شناسد و گروه های اصلی از بازیگران دولتی ,بخش خصوصی و جامعه مدنی را شامل و نیز در برگیرنده فرایند شناسی وتشخیص تصمیماتی می باشد که در آن مجموعه پایه ریزی شده اند .(un-habitat,2009).مجموعه شیوه هایی که براساس آن , افراد و نهادهای عمومی و خصوصی , شهر را برنامه ریزی و مدیریت می کنند . این امر فرایند پیوسته ای می باشد که از طریق آن منافع متضاد و مغایر می توانند با هم تطبیق و سازگاری یابند و در اقدام به اقدام آمده تشریک مساعی کنند ( un- habitat , 2002 ). حکمروایی شهری فرایندی می باشد که براساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی , اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی در اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر گردد ( برک پور و اسدی ؛ 1390 ؛ 191) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه