ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

حکمرانی در بستر های مختلف به کار برده می گردد ,که از آن جمله اند ؛ حکمرانی یکپارچه ,حکمرانی بین المللی ,حکمرانی ملی و حکمرانی محلی (شهری ) ودر عین حال بر همیاری دولت ,بخش خصوصی و جامعه مدنی مبتنی می باشد  .(اکبری,1385: 150)با این تعبیر ,حکومت تأثیر تسهیل کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی ,محلی ,شهری اعمال می کند . با ورود شهروندان و به مفهوم سازمان یافته تر آن , جامعه مدنی  , به عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری , جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرایند مردم سالار و مشارکتی تبدیل خواهد گردید (رهنما و  کشاورز 1389: 42).در این زمینه مفهوم توانمند سازی مطرح می گردد . در واقع حکم روایی شهری با خلاقیت فراوان سیاست از پایین به بالا , شبکه های خود سازمانی را توسعه داده و رویکرد های سنتی سلسله مراتبی و سیاست از بالا به پایین و دیوان سالاری را کمرنگ و نا کارامد کرده می باشد (dekker& kempen U2000).براین اساس  حکمرانی خوب را ؛ راهبردی و مدیریت جامعه به صورت سنجیده ,درست و کارامد  و در چارچوب حاکمیت قانون , تصمیم گیری منطقی و عادلانه همراه با مسولیت پذیری , مشارکت عمومی و راهبردهای همانند این که در گرو تعامل درست شهروندان و نیروهای سیاسی – اجتماعی  جامعه مدنی با دولت بایستی دانست.

حکمروایی از دیدگاه جامعه شناسی , نوعی الگو یا چهارچوب تاریخی ومعرفتی جدید می باشد برای پاسخگویی به شیوه اداره جوامع کنونی که می تواند ایدولوژی های مختلفی را در درون خود داشته باشد . در یک برداشت , حکمروایی به مثابه سلسله مراتبی شدن قدرت می باشد ؛یعنی مقصود واگذاری آن نیست , بلکه تقسیم آن در سطوح ملی , منطقه ای , محلی می باشد و قدرت , همچنان دراختیار حکومت محلی می باشد . دیدگاهی دیگر , برمبنای توجه رایج بر نظریه (( دولت دست کم )) حکمروایی را به مفهوم قدرت دادن به بازار و بخش خصوصی می داند . حکمروایی بنابر اقتضای شرایط ونیروهایی که آن را به کار می گیردند , می تواند به سمت پیچیده شدن اقتدار حکومت برود یا به سمت بازار و بخش خصوصی حرکت کند . شیوه درست و هنجاری حکمروایی این می باشد که بایستی مشارکت و همکاری را میان همه نیروهای موثر در مدیریت جامعه , یعنی دولت , بخش خصوصی , بخش عمومی و تشکل های مردی مستقر کند ( اطهاری و دیگران , 1386: 11) .نمودار شماره 1 ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی , جامعه مدنی در مدل حکم روایی را نشان می دهد .

حکمروایی شهری , فرایندی می باشد چند جانبه میان کنشگران رسمی اداره شهر از یک طرف و نیز فعالان عرصه مدنی به عنوان کنشگران غیر رسمی که تعاملات چند وجهی انها می تواند به سازگاری منافع گوناگون در بین کنشگران منجر گردد . آن چیز که در این مفهوم باز نمود دارد , همانا وارد شدن جامعه مدنی و نیز بخش خصوصی به فرایند برنامه ریزی و اداره امور( شهری )می باشد ( رهنما و دیگران , 1389: 204 ). در این بین دولت یکی از کنشگران می باشد و دیگر عوامل دخیل در حکمروایی , بسته به سطح مورد بحث , مختلف هستند . همان گونه که در نمودار شماره 2 نشان داده شده می باشد , این تعامل می تواند در سطح اقشار مختلف یا سازمان های گوناگون تعریف گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه