ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار اداری و مدل اصلی تصریح نمود که با در نظر داشتن تقسیم مسئولیت ها به تبیین ذیل عبارتند از

1- ساختار شورا شهردار ضعیف

2-ساختار شورا شهردار قوی

3- سیستم کمیسیون

4- سیستم مدیر شورا

ساختار شورا شهردار ضعیف

در این ساختار شهردار وشورا همانند مقامات محلی انتصاب می شوند .

ساختار شورا شهردار قوی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این ساختار شهردار و شورا مستقیما توسط مردم انتخاب می شوند . در این مدل , شهردار , بازیگری سیاسی می باشد که وظایف اجرایی نیز دارد ، این الگو در حقیقت بیانگر جایگاهی مشابه ریاست جمهوری برای شهرداردر سطح یک شهر می باشد .

سیستم کمیسیون

در این سیستم امور اجرایی توسط کمیته های دایمی که توسط شورا ایجاد می شوند انجام می پذیرد. شوراهمچنین دور نما و قلمرو اختیارات این کمیته ها را تعیین می کند . این کمیته ها تصمیمات شورا را آماده و ضمن نظارت براجرای آنها , مدیریت امور مرتبط با قلمرو اختیارات خود را در چارچوب بودجه مصوب پیگیری می کنند . در این ساختار کمیسر هایی را برای امور برمی گزینند و برای شهرهای کوچک مناسب می باشد

سیستم مدیر شورا

شورای شهر دارای اختیارات کلی در ارتباط با سیاست های عمومی می باشد . با این تفاصیل نمی تواند در وظایف اداری و اجرایی که در دست مدیر شهر به عنوان رهبر اجرایی حقیقی ایفایی تأثیر می کند دخالت نماید . در این سیستم شورا ها توسط مردم انتخاب می شوند و این شورا برای اداره شهر مدیر شهری انتخاب مینماید (Ibid ,p7)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه