ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان

مدیریت شهری در مصر

مدیریت شهری در مصر و کلا ن شهر قاهره از نظام اداری دو سطحی برخوردار می باشد . این الگو دارای دوسطح اداری شهری می باشد که یکی شهرداری سطح منطقه ای می باشد که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد و دیگری شهرداری سطح محلی می باشد که در هر کدام از شهرها و شهرکهای موجود , مجموعه شهری شکل میگیرد . شهرداری سطح منطقه ای معمولا خدماتی را که ابعاد منطقه ای دارند ارائه می کند و شهرداری های محلی نیز خدماتی را ارائه می کنند که جنبه محلی تر به خود می گیرد . تقسیم شهر به نواحی کوچک تر و انتخاب شورای محلی از دیگر مراتب مدیریت شهری در مصر می باشد که شورای مردم را 130 عضو که نصف اعضای آن کارگران و کشاورزان هستند , را تشگیل می دهد . تفاوت این نظام با نظام مدیریت شهری کشور های توسعه یافته در انتخابی بودن اعضای شهر و انتصابی بودن فرماندار توسط رئیس جمهور می باشد ( رفیعیان و حسین پور ؛ 1390 ؛ 48  ).

مدیریت شهری در ترکیه

باز نگری در قانون اساسی ترکیه در سال 1982 حکومت های انتخابی محلی را به رسمیت شناخت و برایت اساس امکان بازنگری و دگر گونی در ساختار و قوانین و مفاد قانونی مالی مناطق کلان شهری ممکن گردید . برطبق این بازنگری سازماندهی مدیریت شهری در ترکیه شامل یک سازمان و ارگان اصلی در حکومت کلان شهری شورای کلان شهر و کمیته اجرایی کلان شهر و شهرداری مناطق می باشد که شهردار منطقه کلان شهری با انتخابات 5 سال یکبار به عنوان نماینده حکومت برگزیده می گردد . وظایف بین شهرداری مناطق و شهرداری مرکزی توزیع میشود , حال انکه در بعضی موارداشتراکاتی در حوزه و حیطه وظایف دیده می گردد . در سایر شهرداری های ترکیه نیز با تقسیم آنها به چهار طبقه اندازه احتیاج به کمک و نظارت و برنامه ریزی دولت مرکزی معین می گردد و براین اساس اقدام می گردد ( همان ؛ 50و 51).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه