عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت شهری را می توان به مانند یک درخت تشبیه نمود که ترکیبی از اجزاء و قسمت های مختلف یک مجموعه که به یکدیگر وابسته اند و روابط متقابل میان آنها به شکل خاصی نظام یافته می باشد.در سوی دیگر مفهوم مدیریت یکپارچه شهری مطرح که بدنبال ناکارآمدی مدیریت شهری سنتی در حل معضلات شهری و فزونی چالش های شهری همچون فقر , ناهنجارهای اجتماعی , ناامنی , ترافیک , بیکاری , حاشیه نشینی , شکاف طبقاتی و غیره به پسوند واژه مدیریت شهری جهت اهمیت دادن به ضرورت یکپارچگی اضافه شده می باشد . یکی از ایرادات اساسی مدیریت شهری سنتی نظریه انتقادی پر مسولیت بودن دولت و مدیریت شهری صرفا دولتی می باشد که براین اعتقاد بود دولتها بتدریج وظایف بیشتری را در زمینه اداره جامعه مانند مدیریت عمومی برعهده گرفته اند که بسیار فراتر از توانایی مالی واداری آنها می باشد . پس لزوم واگذاری امور و اختیارات وتوزیع آن به نهادهای سطوح پایین تر در قالب نهادهای محلی ضروری می باشد؛ زیرا که ادامه طریقه حاضر بدلیل تسلط سرمایه داری خصوصی , وظایف دولتها را با انواع تعارض مواجه کرده و در نتیجه منجر به بروز بحران عقلانیت , بحران اقتصادی , بحران اجتماعی و نهایتا بحران مشروعیت را سبب ساز خواهد گردید ؛(yann,2009:33 ).در نهایت در دهه 70 و 80 با مطرح شدن مفاهیم برنامه ریزی مشارکتی , برنامه ریزی مردم محور ,توسعه پایدار شهری حکمروایی مطلوب الگو های مدیریت یکپارچه شهری نیز که منبعث از نظام حکمروایی مطلوب شهری می باشد , گسترش می یابد . مدیریت یکپارچه شهری با الهام از حکمروایی خوب شهری دارای پارامترهای مختلف ومتنوعی زیرا کارامدی , شفافیت , مشارکت طلبی , حق اظهار نظر همگانی , انصاف , دانایی محوری و غیره می باشد که به صورت یکپارچه با هم افزایی نهادهای مختلف شهری اقدام به بهبود محیط شهری و حل مسائل متعدد شهری مانند اسکان غیررسمی می نماید (ChakrabartU2001,p13).در مدیریت یکپارچه شهری سازمان خردتر نه تحت حاکمیت و اختیار مدیر شهر بلکه متناسب با آن و البته با استقلال عملکردی در ساختار اداری شهر جای می گیرد . در این سیستم برعکس سیستم  سنتی که انحصار قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی را در اختیار افراد و گروهی خاص ( اکثرا دولت ) قرار می دهد , ذینفعان شهری در همه مراحل مدیریت شهری مشارکت فعال داشته و در آن دخیل هستند .این مفهوم در برگیرنده تمام سازمان های رسمی و غیر رسمی موثر براداره شهرها می باشد که به نوعی در تصمیم گیری و  تصمیم سازی و اجرای برنامه های مدیریت شهری دخالت دارند ( کاظمیان , 1390 ). تفاوت کاربست این شیوه مدیریت ( به ویژه در سازماندهی اسکان غیر رسمی ) با شیوه های پیشین ( سنتی ) در این می باشد که :1- کنشگران در نظام سنتی محدود و اکثرا دولتی , اما در سیستم مدیریت یکپارچه زیاد و ترکیبی ( مردمی , دولتی , خصوصی و عمومی ) هستند .2- کارکرد سیستم مدیریت شهری سنتی اکثرا کالبد محور و فیزیکی و در سیستم یکپارچه عملکردهای مشارکت محور و با در نظر داشتن سایر ابعاد زندگی می باشد .3- ساختار های در مدیریت شهری سنتی بروکراتیک ودر سیستم مدیریت یکپارچه دموکراتیک و باز می باشد.4- تعامل در سیستم سنتی اقتدار طلب , عمودی و انحصار گرا و در سیستم یکپارچه پاسخگو , افقی و شفاف می باشد . 5- توزیع قدرت در سیستم سنتی مدیریت مبتنی برتسلط دولت و عدم تعادل قدرت و در سیستم یکپارچه مبتنی برآزادی و موازنه قدرت می باشد ( کاظمیان , 1383 , ص 114 و همچنین , ر.ک : به شماره درتفوت با حکومت می باشد).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه