ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف  از ایجاد هماهنگی بین سازمانی , افزایش تاثیر سازمان ها در برنامه ریزی و فعالیت های مشترک  آنها ست ( کیا کجوری و ملک محمدی زنجان , 1385: 7).در همه تعاریف گوناگون که از هماهنگی بین سازمانی ارائه شده می باشد, همکاری وهمیاری در تدوین و سازماندهی برنامه ها به مقصود دست یابی به اهداف و مقاصد مشترک دو یا چند سازمان , نکته تاکیدی این تعاریف بوده می باشد (همان  : 22)با در نظر داشتن سه مفهوم مدیریت , یکپارچگی و شهر , می توان مدیریت یکپارچگی شهری را اینگونه تعریف نمود : مدیریت یکپارچه شهری عبارت می باشد از هماهنگی ساختاری – کارکردی سازمان های شهری , در فرایند مدیریت نظام فضایی  شهری .

دو برداشت متفاوت از مدیریت یکپارچه شهری :

ادغام دستگاه های خدمات رسان شهری در تشگیلات شهرداری

هماهنگی در تعیین اهداف , سیاست گذاری و برنامه ریزی بدون ادغام دستگاه ها( رهنما و توانگر , 1385 : 919 ).

از یک سو در تار و پود موضوع هماهنگی سازمان ها و دستگاه های شهری , بحث مشارکت نهفته می باشد یعنی هماهنگی سازمان ها بدون مشارکت آنها بی معناست . از دیگر سو , یکی از اساسی ترین فاکتورهای موفقیت مشارکت , تعادل روابط براساس تسهیم هزینه و ریسک می باشد یعنی اگر منافع یکی بیش از دیگری باشد , ارتباطات یک طرفه , وغیر پایدار و در نتیجه مشارکت در حالت تعادل نخواهد بود و خیلی سریع توسط شریک قربانی شده , فرو خواهد ریخت .( زبر دست , 1385 : 3) .

شهر ها و مناطق شهری , سیستم های کالبدی , اقتصادی , سیاسی , اجتماعی و فرهنگی بسیار پیچیده و پویایی هستند که کنترل و هدایت برنامه ریزی شده انها با دشواری های بسیاری رو به رو می باشد . با در نظر داشتن این ویژگی های شناخته شده ای , نظریه پردازان و کار گزاران برنامه ریزی و مدیریت برای دستیابی به کار آیی واثر بخشی مورد انتظار در تحقق اهدفشان و پا به پای سیستم پیچیده موضوع خود یعنی شهر ومنطقه , کوشش کرده اند سیستم متناظری با همان پیچیدگی ها برای برنامه ریزی و مدیریت آن ایجاد کنند تا از این طریق بتوانند برای هدایت توسعه یکپارچه و منسجم ونیز رفع مسائل بغزنج این پهنه هایی جغرافیای اقدام موثرتری نمایند .مدیریت  شهری یکپارچه ,یکپارچگی سیاستی , حکومت شهری یکپارچه و تعابیری مانند اینها چه در سطح نظری و چه در سطح عملی گویای این می باشد که سیستم برنامه ریزی و مدیریت قادر نخواهد بود تعدد و تکاثری را که در ماهیت پدیده هایی زیرا شهر ها ومناطق شهری هست بدون جامع نگری و یکپارچه سازی  تصمیم ها و سیاست های عوامل مختلف هدایت کند . از این رو به نظر میرسد که تعدد , تنوع وتکثر عناصر و ابعاد مختلف شهر و زندگی شهری از یک سو و عوامل تصمیم گیر وسیاست گذار موثر در ساخت شهر و هدایت توسعه آن از سوی دیگر تهدید بالقوه بزرگی در برابر برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و منسجم این پدیده به شمار می رود

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه