ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه پاسخگویان برحسب جنس

براساس داده های استخراج شده از مجموعه 322پرسشنامه که 161  شهروند در منطقه 4می باشد . 133 نفر برابر با6/82 درصد از پاسخگویان را مرد و  28نفر برابر با  4/17 درصد از پاسخگویان را زن ها تشگیل می دهند .وهمچنین در منطقه 8 ، 126 نفر برابر با3/78    درصد از پاسخگویان را مرد و35  نفر برابر با 7/21درصد از پاسخگویان را زن ها تشگیل می دهند.

از مجموع50 پرسشنامه تکمیل شده توسط کارکنان و صاحب نظران شهرداری35  نفر (  70درصد )را مردان و  15 نفر (  30 درصد )را زنان تشگیل می دهند .

مطالعه پاسخگویان برحسب تحصیلات

چنانچه در جدول (5-4) ملاحظه می­گردد،در گروه شهروندان منطقه4، 2/34 درصد از نمونه­ پژوهش زیر دیپلم ، 7/8درصد دیپلم، 8/47درصد فوق دیپلم و لیسانس و3/9 درصد فوق‌لیسانس و بالاتر هستند. به طوری که اکثریت نمونه­پژوهش (77نفر) فوق‌دیپلم و لیسانس، پس از آن (55 نفر) زیر دیپلم ، (15نفر )فوق لیسانس وبالاتروسپس (14 نفر) دیپلم می­باشند.درحالی‌که در منطقه 8،   12 درصد از نمونه­ پژوهش زیر دیپلم ،  19درصد دیپلم، 3/55 درصد فوق دیپلم و لیسانس و13 درصد فوق‌لیسانس و بالاتر هستند. به طوری که اکثریت نمونه­پژوهش (89نفر) فوق‌دیپلم و لیسانس، پس از آن (31 نفر) دیپلم ، (21نفر )فوق لیسانس وبالاتروسپس (20نفر)زیردیپلم می­باشند.با توجه  به محاسبات انجام شده با مقایسه پاسخگویان  این دو منطقه فرق آنها مشخص می گردد .به طوری که شهروندان منطقه 8 در مقایسه شهروندان منطقه 4 افراد زیر دیپلم کمتری دارند وتعداد افراد با تحصیلات بالاتر آنها بیشترمی باشد .

ودر گروه کارکنان و صاحب نظران شهرداری  2درصد از نمونه­ پژوهش دیپلم ، 70 درصد فوق دیپلم و  لیسانس و 28 درصد فوق‌لیسانس و بالاتر هستند. به طوری که اکثریت نمونه­پژوهش (35 نفر) فوق‌دیپلم و لیسانس بودند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه