عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

آمار توصیفی

جامعه آماری این پژوهش مسولین شهری, نخبگان شهری وشهروندان در مناطق 4و8شهر مشهد می باشد که 50 نفر از مسئولین شهری و 322 نفر از شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ویژگی­های آزمودنی­های پژوهش شامل فراوانی افراد مورد مطالعه، سن،جنس ، اندازه تحصیلات، وضعیت شغلی شهروندان، وضعیت درآمد شهروندان ورده سازمانی مدیران  می باشد .

4-2-1-فراوانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان ومدیران

چنانچه در جدول (1-4) و (2-4)ملاحظه می­گردد،  جامعه آماری این پژوهش 322 نفر از شهروندان و 50نفر از مدیران می باشددر گروه شهروندان 161 نفر برای منطقه 4 و 161 نفر برای منطقه 8 تعلق دارد و در گروه مدیران 25 نفر برای منطقه 4 و 25 نفر برای منطقه 8 تعلق دارد   .

مطالعه پاسخگویان برحسب سن

همان طورکه در جدول(3-4) نظاره می گردد ،از مجموع 322 پرسشنامه مربوط به شهروندان ،161 پرسشنامه مربوط به منطقه 4 می باشد که   8/29  درصد در گروه سنی 30-20 سال ،   9/32    درصد در گروه سنی 40-30 سال، 3/9 درصد در گروه سنی 50-40و  6/5  درصد در گروه سنی بیش از 50 سال قرار دارند .ودر گروه سنی کمتر از 20 سال پاسخگویی وجود نداشته می باشد .همچنین 161 پرسشنامه مربوط به منطقه 8 می باشد که 5/7  درصد در محدوه سنی کمتر از 20 سال ،2/24 درصد در گروه سنی 30-20 سال ، 6/36  درصد در گروه سنی 40-30 سال،23درصد در گروه سنی 50-40و 7/8   درصد در گروه سنی بیش از 50 سال قرار دارند.ارقام به دست آمده نشان می دهد پاسخگویان منطقه 4به نسبت پاسخگویان منطقه 8از جمعیت جوان تری برخوردار می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه