عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8و4

 

به مقصود دستیابی به یک تصویر کلی از وضعیت سرانه کاربری های موجود در منطقه، مجموع تمام سطوح عملکردی (محله، ناحیه، منطقه، شهر و فراشهر) در نظر گرفته شده می باشد و مبنای جمعیت آمار جمعیتی سال 1385 مرکز آمار ایران می باشد. گروه کاربری خدماتی رفاهی با مجموع 39/4متر مربع کمترین سرانه را به خود اختصاص داده می باشد. بیشترین سرانه کاربری در این منطقه مربوط به کاربری اداری سطح منطقه با 68/2 متر مربع و پس از آن کاربری تجاری با 87/1 متر مربع می باشد و کمترین سرانه مختص کاربری فرهنگی تاریخی مقیاس ناحیه با 004/0 متر مربع و پس از آن کاربری مذهبی مقیاس محله با 01/0متر مربع می­باشد. همچنین در این منطقه از گروه خدمات اجتماعی و رفاهی با نبود کاربری اداری و درمانی مقیاس ناحیه، مذهبی و فرهنگی تاریخی و انتظامی مقیاس منطقه و از گروه خدمات زیربنایی با نبود کاربری انبار و تجهیزات شهری و کاربری حمل و نقل مقیاس منطقه و از گروه کاربری های سبز و فراغت با نبود فضای سبز مقیاس ناحیه مواجه هستیم. ناحیه 2 منطقه 8 مشهد که شامل محلات کوهسنگی، بهشتی و عدل خمینی می باشد حدود 79 درصد از مساحت این منطقه را به خود اختصاص داده می باشد و دارای تراکم جمعیتی 88 نفر در هکتار می باشد. وجود کاربری نظامی وسیع در این محدوده و همچنین پارک کوهسنگی باعث پائین بودن تراکم جمعتی در این ناحیه می باشد. از طرف دیگر کمبود کاربری های خدماتی سطح محله  ناحیه در این ناحیه بسیار چشمگیر می باشد. در این ناحیه کاربری تجاری با سرانه 1.24 متر مربع بیشترین سطح و سرانه را در بین کاربری های موجود به خود اختصاص داده می باشد. و همچنین کاربری فرهنگی و تاریخی با سرانه نزدیک به صفر کمترین سطح سرانه را در میان کاربری ها دارا می­باشد.  ناحیه 3 نیز که شامل محلات خرمشهر و امام  رضا است21 درصد از مساحت این منطقه را به خود اختصاص داده می باشد و دارای تراکم جمعتی 160 نفر در هکتار می باشد. در این ناحیه پیشنهادات طرح تفصیلی برای شکل گیری مرکز محله در هیچکدام از محلات موجود محقق نشده می باشد و تقریبا تنها فضای باز در این محدوده معابر می باشد. در این ناحیه کاربری تجاری با سرانه 2.6 متر مربع در بین کاربری های موجود بیشترین سهم را دارا می­باشد. همچنین کاربری حمل و نقل با 31 متر مربع مساحت و سرانه بسیار ناچیز و نزدیک به صفر کمترین سطح و سرانه را در میان کاربری ها دارا می­باشد. نکته قابل توجه دیگر فقدان کاربری های اداری، انتظامی، فرهنگی و تاریخی، ورزشی و تجهیزات شهری سطح ناحیه در این ناحیه می باشد (مهندسین مشاور پارسوماش جلد اول،1392: 127-121).

جمع بندی سطوح سرانه و کاربری ها در سطح محله در منطقه 8 نشان می­دهد که سرانه زمین مسکونی در تمامی محلات این منطقه بیشتر از سرانه پیشنهادی می باشد. همچنین کاربری تجاری در محلات کوهسنگی، امام رضا و خرمشهر سرانه و مساحتی بیش از طرح فرادست دارد. به جزء این کاربری ها سایر کاربری­های مورد نیاز سکونت با نبود یا کمبود جدی مواجه هستند. همچنین در سطح نواحی کاربری آموزشی و فضای سبز با کمبود جدی مواجه می باشد در سطح منطقه نیز به جزء کاربری اداری بقیه کاربری ها با کمبود جدی مواجه هستند (همان منبع جلد پنجم،92-88).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه