ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی­های اقتصادی

شهرمشهد به عنوان بزرگترین کلانشهرموجود درشرق  کشور،ازپتانسیلهای  بالایی دربخش اقتصاد خود برخورداراست. این شهربا داشتن تأثیر غالب خدماتی،دارای سهم بالایی ازمشاغل خدماتی وگردشگری کل کشورمی باشد،درزمینه اقتصاد وفعالیت وجود حرم امام رضاوتوسعه فعالیتی شهرمشهد برمبنای ارائه خدمات به زائران ونزدیکی این شهربه مرزهای شرقی کشورموجب شده تا:

– این شهربه یکی ازبازارهای عمده واردات وصادرات کالابدل گردد

– با ۵/ ۲ میلیون نفرجمعیت وبیش از ۱۷ میلیون نفرزائروگردشگردرسال،دارای حجم قابل توجهی سرمایه ومنابع مالی بسیارقوی می باشد.

– بابیش از ۶۰ درصد سهم اشتغال دربخش خدمات توان اقتصادی بالایی دراین بخش دارد.

– اقتصاد شهر گرایش  چند وجهی دارد وبه افزایش  تنوع  فعالیتی  وگسترش  بازار متنوع کارتمایل نشان میدهد.

– بخش عمومی ونهاد آستان قدس رضوی تمایل روزافزونی به سرمایه گذاری اقتصادی بارویکرددانش محوردربخش های صنعت،خدمات،گردشگری وتجارت باگرایش های پیشرفته ونوین (Hi-Tec)،صنایع پاک وسبزدرمحدوده شهرمشهد ومحیط  پیرامونی نشان می دهند.

– درسالهای اخیربازارکاروسرمایه درشهربا فنآوری ارتباطات واطلاعات وتکنولوژی جدید تجهیزشده اند.

– صنایع دستی به ویژه صنایع  پارچه بافی،قالیبافی وگلیم بافی ونیزصنایع سنگی پیشینه قوی دارند که درحال حاضربا کم توجهی روبروهستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– به ویژه سرمایه گذاری گسترده ای درفعالیت های خدماتی واسکان موقت زائران دراین  محدوده صورت گرفته می باشد.

درعین حالا اتکای اقتصادی شهربرخدمات زیارت وگردشگری وتمرکزبیشتراینگونه فعالیتها درپیرامون حرم ومنطقه مرکزی شهرموجب شده تا:

بازارمتعادل ویک پارچه کاروسرمایه درشهروجود نداشته باشد وبازتولید ثروت ودرآمد درمناطق مرکزی شهرمتراکم گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه