ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه

این برنامه طی سال های 1388 – 1384 در قالب سند چشم انداز و همزمان با آن سند تهیه گردید که به مشارکت مستقیم و غیر مستقیم شهروندان به تبیین زیر تصریح می کند :

  1. تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور ( ماده 30 ) : این ماده ظرفیت خوبی برای پیش بینی ساز وکاز مشارکتی در تهیه طرح هی جامع و تفضیلی شهر ها دارد . ؛
  2. تدوین منشور حقوق شهروندی ( ماده 99 ) : براساس این ماده می توان مشارکت را به صورت یک حق برای شهروندان تبیین نمود ؛
  3. لزوم تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم , سازمان ها و نهادهای غیر دولتی و شورای اسلامی در توسعه پایدار ( ماده 98 )
  4. توسعه مشارکت همه جانبه ایرانیان براساس حق برابر شهروندی در نظام تصمیم سازی , تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور ( ماده 119 ) ؛
  5. رفع موانع انحصار , تقویت رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه های بسط مشارکت مردم ( ماده 104 ) ( مجلس شورای اسلامی , 1383 )

از این رو در اسناد توسعه قبل از انقلاب باتوجه به بهره گیری از الگوهای غربی ونبود دانش بومی در طرح های توسعه شهری تأثیر حکمرانی خوب در برنامه بی اثر بود . لیکن به تدریج در اواخر دوره پهلوی شاهد دخالت دادن نظرات انجمن های شهر در طرح های توسعه و نیز واگذاری مسولیت طرح های توسعه شهری به استان ها هستیم . این طریقه بعد از انقلاب استحکام بیشتری پیدا نمود , اما تا برنامه سوم بازهم مشارکت مدنی در برنامه های توسعه پنج ساله رد پای موثری نداشت . پس مهم ترین برنامه ای که می توان به عنوان قانون مشارکت مدنی و تا حدی حکمرانی خوب به آن تصریح نمود قانون برنامه چهارم توسعه می باشد که بستر آن از سند چشم انداز 1404 تهیه شده می باشد .

2-6-4-مفاهیم حکمروانی در برنامه پنجم توسعه

در برنامه پنجم توسه 1394-1390 با باز گشت به گذشته و تاثیر پررنگ دولت در درآمد و هزینه کردن در آمد های نفتی دوباره تأثیر حکمرانی کمرنگ شده و تمرکز ذایی صرفا به نحوه توزیع در آمد , برنامه ریزی و بودجه ریزی در استان ها ( ماده 178 ) و تصریح به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت تأثیر استانداران ( ماده 186 ) ختم می گردد . از طرفی هیچ گونه خط مشی روشنی برای تحقق اهداف سند چشم انداز در این برنامه  نظاره نمی گردد . این برنامه تنها تبیین وظایف دستگاه های دولتی و نحوه تامین و توزیع در آمدها را اظهار کرده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه